Здравейте! Нашият сайт използва бисквитки за статистически цели, анализ на трафика на сайта, маркетингов анализ и за подобряване на потребителското преживяване.

Открийте повече

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА НА БОНДЮЕЛ „ДОБРОТО НАСТРОЕНИЕ ЗАПОЧВА ОТ ТВОЯТА ЧИНИЯ”

ОРГАНИЗИРАНА ОТ 17.10.2022 г. ДО 04.12.2022 Г.

 

С участието си в Играта Участниците приемат условията, на изложените по-долу Oфициални Правила на Играта.

 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от Bonduelle Central Europe Kft и се изпълнява от „Дентсу България“ ООД, с адрес: София, п.к. 1404, бул. „България“ № 69, ет. 18, наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Организатор“ на Играта за периода 17.10.2022 г. до 04.12.2022 г.

1.2. В Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“, Организаторът отговаря за осъществяването на контакт с победителите, съгласно условията и общите Правила, посочени по-долу и след съгласието на участниците в Играта, по силата на записаното в Част 4 от настоящите Правила.

1.3. В Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“ Организаторът е отговорен за изпращането и доставката на наградите до участниците, избрани за победители по силата на разписаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от тези Правила.

1.4 В Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“ Организаторът е отговорен за организацията и провеждането на честна томбола, съгласно всички правила и изисквания на законодателството.

 

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Играта, наречени Официални Правила.

2.2. Официалните Правила са публикувани и достъпни на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg/nastroenie-promo и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните Правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg/nastroenie-promo.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаи на форсмажорни обстоятелства или злоупотреба с Играта, включително всякакъв тип опит за нейното манипулиране и/или друг вид измама, от страна на който и да е от участниците или което и да е друго лице.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални Правила на Играта и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2.6. Всички спечелили големи награди са длъжни да декларират своята награда пред НАП чрез подаване на годишна данъчна декларация, тъй като голямата награда е на значителна стойност съгласно българското данъчно законодателство.

 

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните Правила на Играта, с изключение на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции както и всички свързани с тях лица.

 

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което: (1) отговаря на условията по Част 3 по-горе; (2) в периода на Играта е изпълнило нужните условия, упоменати в Част 6.

4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството (деца, родители, брат, сестра, съпруг, съпруга) на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, и обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на гореописаните условия, има право да участва, като с участието си в Играта потвърждава, че:

4.4.1. е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;

4.4.2. е най-малко на 18 навършени години;

4.4.3. е прочел и разбрал тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва;

4.4.4 се съгласява да запази оригиналната издадена касова бележка от покупката, която го квалифицира за участие в играта до края на промоцията на 06.12.2022 г.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от Правилата на Играта.

 

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 22:00 часа на 17.10.2022 г. до 23:59 часа на 04.12.2022 г., и ще бъде организирана и проведена на официалната на официалната целева страница – www.bonduelle.bg/nastroenie-promo

5.2 Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, официалната Instagram страница на Bonduelle България - https://www.instagram.com/bonduelle.bg, на официалния сайт на Bonduelle България със статия за кампанията - https://bonduelle.bg/ и на официалната целева страница – www.bonduelle.bg/nastroenie-promo, и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1 Участието в Играта е индивидуално и е обвързано със закупуване на продуктите Bonduelle.

6.2 Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на тези Правила, трябва:

6.2.1 Да закупи два продукта с марка Bonduelle, независимо от опаковката и вида на продукта. Покупката на двата продукта трябва да е отбелязана на една касова бележка.

6.2.2. Да запази оригиналната издадена касова бележка до края на промоцията и да регистрира касовата бележка на www.bonduelle.bg/nastroenie-promo, като при регистрацията включи следните лични данни: име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес.

6.2.3 Участникът трябва да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и с размер до 5 MB. И четирите ъгъла на касовата бележка трябва да се виждат на снимката, заедно с всички подробности, посочени в нея, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули и касовата бележка трябва да може да се чете.

6.2.4 Кодът от касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и позволява само едно участие в Играта. Регистрираният код трябва да съвпада с кода от касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията в сайта на играта – www.bonduelle.bg/nastroenie-promo

6.2.5 Участието в Играта може да се счита за невалидно, ако:

- касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе;

- касовата бележка не съдържа закупуване на 2 продукта Bonduelle, даващи право на участие в Играта;

- регистрацията на касовата бележка е направена преди началото или след края на Играта;

- участникът е предоставил непълни или неточни данни;

- участникът не отговаря на други изисквания, посочени в настоящите Правила.

6.3 Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време през периода на Играта от 17.10.2022 г. от 22:00 ч. до 23:59 ч. на 04.12.2022 г.

6.4. За да отговаря на условията за участие в томболата за спечелване на награда, участникът трябва да регистрира поне една касова бележка за покупка на 2 продукта Bonduelle,  в 1 касова бележка за покупка.

6.5. Играта се провежда в четири кръга, както следва:

- Кръг 1:17.10.2022 г. - 30.10.2022 г.;

- Кръг 2:31.10.2022 г. – 13.11.2022 г.;

- Кръг 3: 14.11.2022 г. – 27.11.2022 г.;

- Кръг 4: 28.11.2022 г. – 04.12.2022 г.

6.5.1 За Всеки кръг ще бъдат избрани 3 печеливши участници, които ще спечелят по една голяма награда, 5 победители, които ще спечелят по един ваучер на стойност 100 лв. и 10 победители, които ще спечелят малки награди. В допълнение, Организаторът ще изтегли по 2 резервни участника за всяка награда във всеки от четирите кръга, в случай че избраните победители не успеят да установят контакт с Организатора или са предоставили неправилни или непълни данни за контакт.

6.5.2 Общият брой награди за Играта включва 12 големи награди, 20 ваучера на стойност по 100 лв. и 40 малки награди.

6.6. Разпределението на наградите в 4-те кръга на Играта е както следва:

6.6.1. Кръг 1 (17.10.2022 г. - 30.10.2022 г.)

- 3x Philips Уред за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС;

- 5x предварително заредени парични ваучери на стойност по 100 лв., от Edenred България;

- 10 комплекта продукти Bonduelle, състоящи се от 1 консерва бял боб (425 мл), 1 консерва червен боб (425 мл), 1 консерва боб Перуана (425 мл), 1 консерва боб Бретона (425 мл) и 1 консерва нахут (425) ml).

6.6.2. Кръг 2 (31.10.2022 г. - 13.11.2022 г.)

- 3x Philips Уред за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС;

- 5x предварително заредени парични ваучери на стойност по 100 лв., от Edenred България;

- 10 комплекта продукти Bonduelle, състоящи се от 1 консерва бял боб (425 мл), 1 консерва червен боб (425 мл), 1 консерва боб Перуана (425 мл), 1 консерва боб Бретона (425 мл) и 1 консерва нахут (425) ml).

6.6.3. Кръг 3 (14.11.2022 г. - 27.11.2022 г.)

- 3x Philips Уред за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС;

- 5x предварително заредени парични ваучери на стойност по 100 лв., от Edenred България;

- 10 комплекта продукти Bonduelle, състоящи се от 1 консерва бял боб (425 мл), 1 консерва червен боб (425 мл), 1 консерва боб Перуана (425 мл), 1 консерва боб Бретона (425 мл) и 1 консерва нахут (425) ml).

6.6.4. Кръг 4 (28.11.2022 г. - 04.12.2022 г.)

- 3x Philips Уред за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС;

- 5x предварително заредени парични ваучери на стойност по 100 лв., от Edenred България;

- 10 комплекта продукти Bonduelle, състоящи се от 1 консерва бял боб (425 мл), 1 консерва червен боб (425 мл), 1 консерва боб Перуана (425 мл), 1 консерва боб Бретона (425 мл) и 1 консерва нахут (425) ml).

6.7. Крайната дата на играта е: 04.12.2022 г. в 23:59 ч.

6.8. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, ако отговаря на горните условия. Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез томбола, която ще се проведе автоматично от софтуер в четири кръга. Това са и датите, в които ще бъдат обявени победителите на официалния сайт.

- Теглене на победители от томболата от кръг 1: 31.10.2022 г.;

- Теглене на победители от томболата от кръг 2: 14.11.2022 г.;

- Теглене на победители от томболата от кръг 3: 28.11.2022 г.;

- Теглене на победители от томболата от кръг 4: 05.12.2022 г.

6.9. Томболата и тегленето на наградите ще се извършват в присъствието на служители на „Дентсу България“ ООД, като тегленето ще се протоколира. За всяка награда ще бъдат изтеглени и 2 резервни участници. За спечелилите участници и изтеглените резерви ще бъде изготвен протокол. Печелившите участници и резервните участници за награди ще бъдат обявени на сайта www.bonduelle.bg/nastroenie-promo на крайната дата на всеки кръг от играта.

- Победителите от томболата от кръг 1 ще бъдат обявени на 31.10.2022 г.;

- Победителите от томболата от кръг 2 ще бъдат обявени на 14.11.2022 г.;

- Победителите от 3 кръг на томболата ще бъдат обявени на 28.11.2022 г.;

- Победителите от 4 кръг на томболата ще бъдат обявени на 05.12.2022 г.

6.9.1 Организаторът ще обяви печелившите участници, като публикува техните инициали (първа буква от собственото име и първа буква от фамилията) заедно с телефонен номер с изтрити последни три цифри в официалната страница за кампанията - www.bonduelle.bg/nastroenie-promo .

6.9.2. Участниците трябва да запазят оригиналната касова бележка за покупка като доказателство и да запазят целостта на всички касови бележки, които са регистрирали до края на промоцията.

6.9.3 Организаторът не носи отговорност за загубени касови бележки, които са изтеглени като печеливши за спечелване на награда.

6.9.4 Организаторът си запазва правото да изисква от участниците да изпратят снимка на оригиналната разписка за покупка или оригиналната разписка за покупка по всяко време на Играта. Подобно искане от страна на Организатора не гарантира, че даден участник е спечелил каквато и да е награда.

6.10. Един участник може да спечели само по една награда от всеки вид за времето на Играта.

6.11. С включването си в Играта участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от Организатора лица да се свързват с тях на посочените данни за контакт във връзка с Играта.

6.12 Организаторът ще се свърже с печелившите участници на посочения от тях телефонен номер, за уточняване на подробностите относно получаването на наградите, не по-късно от 5 работни дни след обявяване на победителите от всеки кръг.

6.13 Участник, с който Организаторът не може да се свърже за споделяне на данни за доставка на наградата до Организатора в рамките на 5 дни след обявяване на имената на печелившите във всеки кръг, губи права върху наградата и тя ще бъде предоставена на резерва.

 

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени 12 големи награди, 20 ваучера на стойност по 100 лв. и 40 малки награди, описани в точка 6.5.2 от тези Общи правила. Наградите са описани поотделно в точки 7.1.1, както следва:

7.1.1 Общият брой на награди за периода на Играта е 12 (дванадесет) Philips уреда за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС, 20 (двадесет) ваучера Edenred с предварително заредени по 100 лв., 40 (четиридесет) комплекта консерви Bonduelle, включително 1 консерва бял боб (425 ml), 1 консерва червен боб (425 ml), 1 консерва Бретона (425 ml), 1 консерва Перуана (425 ml), 1 консерва нахут (425 ml).

7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Игра.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

 

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“.

8.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

ЧАСТ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ

9.1. Победителите ще бъдат обявявани редовно, отразявайки крайната дата на всеки кръг от Играта. Датите на обявяване на победителите можете да видите записани в 6.8.

9.1.2 Победителите ще бъдат изтеглени чрез томбола, като ще станат част от тегленето на наградите.

9.1.3  Bonduelle Central Europe Kft и Организаторът, по свое усмотрение, могат да анулират всички заявки за участие (регистрация), както и по-нататъшно участие в Промоцията на всяко лице, което:

- подправя или се облагодетелства от подправяне на процеса на регистрация и/или касови бележки, или провеждане на Играта;

- е в нарушение на Правилата;

- действа по деструктивен, провокативен начин или

- извършва действия, чиято цел е да дразни, обиди, заплашва и причинява безпокойство на всяко друго лице, свързано с Играта, включително представители на Организатора.

9.2 За да получат ваучер Enenred на стойност 100 лв. и малки награди (комплекти продукти Bonduelle), печелившите участници ще бъдат помолени да предоставят своите три имена, адрес за доставка и телефон за връзка.

9.3. Награда не може да бъде присъдена на печеливш участник при следните условия:

9.3.1. ако не е изпълнил всички условия на този документ;

9.3.2. ако не може и/или не желае да спази процедурата за идентифициране, както и ако доброволно откаже да получи наградата.

9.4. Наградата ще бъде доставена на печелившия участник на посочения от него адрес с куриер в рамките на 30 работни дни от получаване на потвърждение, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Един и същи вид награда ще бъде доставена на един и същ адрес само веднъж. При връчване на наградата куриерът ще поиска от печелившия участник да се легитимира с личната си карта и оригиналната касова бележка от покупката. Този процес на идентификация е задължителен за всички печеливши участници, за да може Организаторът да гарантира, че всички печеливши участници спазват Правилата.

9.5. Организаторът не носи отговорност за печеливш участник, посочил неточен и/или невалиден телефон и адрес за доставка. Ако куриерът не успее да открие печелившия участник и да предаде наградата, наградата ще бъде доставена обратно в офиса на "Дентсу България" “ ООД с адрес: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 69, ет. 18.

9.6 Ако награда не бъде получена от печеливш участник и бъде върната обратно в офиса на „Дентсу България” ООД, наградата ще бъде разпределена към първата изтеглена резерва за специфичната награда.

 

ЧАСТ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда имената им ще бъдат включени в сайта www.bonduelle.bg/nastroenie-promo на крайната дата на всеки кръг от играта.

10.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

10.3. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от печелившите участници в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“.

 

ЧАСТ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

11.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

11.2. Всички награди са лични и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези Правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

13.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

13.2. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

13.3. Организаторът не носи отговорност за рекламации във връзка с наградите, освен в случаите, когато рекламацията е направена по време на получаване на наградата от куриера и в присъствието на куриера. В този случай получателят трябва да предяви рекламация към куриера, а куриерът да върне пратката на Организатора. Ако претенцията е основателна и уважена, Организаторът ще изпрати нова награда от същия вид на съответния клиент (печеливш участник).

13.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, заявени извън сроковете, посочени в тези Правила.

13.5 В случай, че печеливш участник не отговаря на изискванията на тези правила, наградата няма да му бъде предоставена.

13.6. Организаторът не носи отговорност, за каквито и да е фабрични дефекти или повреди на наградите. Ако някоя от наградите има фабричен дефект или повреда, печелившият участник трябва да се свърже с Организатора, а след това и със съответния сервиз, обслужващ гаранцията на съответния продукт (награда), за да предяви претенции за повреда, съгласно условията на гаранционната карта за съответния продукт (награда).


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА НА БОНДЮЕЛ „ДОБРОТО НАСТРОЕНИЕ ЗАПОЧВА ОТ ТВОЯТА ЧИНИЯ”

ОРГАНИЗИРАНА ОТ 17.10.2022 г. ДО 04.12.2022 Г.

 

С участието си в Играта Участниците приемат условията, на изложените по-долу Oфициални Правила на Играта.

 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от Bonduelle Central Europe Kft и се изпълнява от „Дентсу България“ ООД, с адрес: София, п.к. 1404, бул. „България“ № 69, ет. 18, наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Организатор“ на Играта за периода 17.10.2022 г. до 04.12.2022 г.

1.2. В Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“, Организаторът отговаря за осъществяването на контакт с победителите, съгласно условията и общите Правила, посочени по-долу и след съгласието на участниците в Играта, по силата на записаното в Част 4 от настоящите Правила.

1.3. В Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“ Организаторът е отговорен за изпращането и доставката на наградите до участниците, избрани за победители по силата на разписаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от тези Правила.

1.4 В Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“ Организаторът е отговорен за организацията и провеждането на честна томбола, съгласно всички правила и изисквания на законодателството.

 

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Играта, наречени Официални Правила.

2.2. Официалните Правила са публикувани и достъпни на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg/nastroenie-promo и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните Правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg/nastroenie-promo.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаи на форсмажорни обстоятелства или злоупотреба с Играта, включително всякакъв тип опит за нейното манипулиране и/или друг вид измама, от страна на който и да е от участниците или което и да е друго лице.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални Правила на Играта и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2.6. Всички спечелили големи награди са длъжни да декларират своята награда пред НАП чрез подаване на годишна данъчна декларация, тъй като голямата награда е на значителна стойност съгласно българското данъчно законодателство.

 

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните Правила на Играта, с изключение на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции както и всички свързани с тях лица.

 

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което: (1) отговаря на условията по Част 3 по-горе; (2) в периода на Играта е изпълнило нужните условия, упоменати в Част 6.

4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството (деца, родители, брат, сестра, съпруг, съпруга) на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, и обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на гореописаните условия, има право да участва, като с участието си в Играта потвърждава, че:

4.4.1. е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;

4.4.2. е най-малко на 18 навършени години;

4.4.3. е прочел и разбрал тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва;

4.4.4 се съгласява да запази оригиналната издадена касова бележка от покупката, която го квалифицира за участие в играта до края на промоцията на 06.12.2022 г.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от Правилата на Играта.

 

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 22:00 часа на 17.10.2022 г. до 23:59 часа на 04.12.2022 г., и ще бъде организирана и проведена на официалната на официалната целева страница – www.bonduelle.bg/nastroenie-promo

5.2 Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, официалната Instagram страница на Bonduelle България - https://www.instagram.com/bonduelle.bg, на официалния сайт на Bonduelle България със статия за кампанията - https://bonduelle.bg/ и на официалната целева страница – www.bonduelle.bg/nastroenie-promo, и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1 Участието в Играта е индивидуално и е обвързано със закупуване на продуктите Bonduelle.

6.2 Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на тези Правила, трябва:

6.2.1 Да закупи два продукта с марка Bonduelle, независимо от опаковката и вида на продукта. Покупката на двата продукта трябва да е отбелязана на една касова бележка.

6.2.2. Да запази оригиналната издадена касова бележка до края на промоцията и да регистрира касовата бележка на www.bonduelle.bg/nastroenie-promo, като при регистрацията включи следните лични данни: име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес.

6.2.3 Участникът трябва да качи снимка на касовата бележка във формат jpg, .jpeg или .png и с размер до 5 MB. И четирите ъгъла на касовата бележка трябва да се виждат на снимката, заедно с всички подробности, посочени в нея, като обект, дата, код, QR код, закупени артикули и касовата бележка трябва да може да се чете.

6.2.4 Кодът от касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и позволява само едно участие в Играта. Регистрираният код трябва да съвпада с кода от касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията в сайта на играта – www.bonduelle.bg/nastroenie-promo

6.2.5 Участието в Играта може да се счита за невалидно, ако:

- касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе;

- касовата бележка не съдържа закупуване на 2 продукта Bonduelle, даващи право на участие в Играта;

- регистрацията на касовата бележка е направена преди началото или след края на Играта;

- участникът е предоставил непълни или неточни данни;

- участникът не отговаря на други изисквания, посочени в настоящите Правила.

6.3 Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време през периода на Играта от 17.10.2022 г. от 22:00 ч. до 23:59 ч. на 04.12.2022 г.

6.4. За да отговаря на условията за участие в томболата за спечелване на награда, участникът трябва да регистрира поне една касова бележка за покупка на 2 продукта Bonduelle,  в 1 касова бележка за покупка.

6.5. Играта се провежда в четири кръга, както следва:

- Кръг 1:17.10.2022 г. - 30.10.2022 г.;

- Кръг 2:31.10.2022 г. – 13.11.2022 г.;

- Кръг 3: 14.11.2022 г. – 27.11.2022 г.;

- Кръг 4: 28.11.2022 г. – 04.12.2022 г.

6.5.1 За Всеки кръг ще бъдат избрани 3 печеливши участници, които ще спечелят по една голяма награда, 5 победители, които ще спечелят по един ваучер на стойност 100 лв. и 10 победители, които ще спечелят малки награди. В допълнение, Организаторът ще изтегли по 2 резервни участника за всяка награда във всеки от четирите кръга, в случай че избраните победители не успеят да установят контакт с Организатора или са предоставили неправилни или непълни данни за контакт.

6.5.2 Общият брой награди за Играта включва 12 големи награди, 20 ваучера на стойност по 100 лв. и 40 малки награди.

6.6. Разпределението на наградите в 4-те кръга на Играта е както следва:

6.6.1. Кръг 1 (17.10.2022 г. - 30.10.2022 г.)

- 3x Philips Уред за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС;

- 5x предварително заредени парични ваучери на стойност по 100 лв., от Edenred България;

- 10 комплекта продукти Bonduelle, състоящи се от 1 консерва бял боб (425 мл), 1 консерва червен боб (425 мл), 1 консерва боб Перуана (425 мл), 1 консерва боб Бретона (425 мл) и 1 консерва нахут (425) ml).

6.6.2. Кръг 2 (31.10.2022 г. - 13.11.2022 г.)

- 3x Philips Уред за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС;

- 5x предварително заредени парични ваучери на стойност по 100 лв., от Edenred България;

- 10 комплекта продукти Bonduelle, състоящи се от 1 консерва бял боб (425 мл), 1 консерва червен боб (425 мл), 1 консерва боб Перуана (425 мл), 1 консерва боб Бретона (425 мл) и 1 консерва нахут (425) ml).

6.6.3. Кръг 3 (14.11.2022 г. - 27.11.2022 г.)

- 3x Philips Уред за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС;

- 5x предварително заредени парични ваучери на стойност по 100 лв., от Edenred България;

- 10 комплекта продукти Bonduelle, състоящи се от 1 консерва бял боб (425 мл), 1 консерва червен боб (425 мл), 1 консерва боб Перуана (425 мл), 1 консерва боб Бретона (425 мл) и 1 консерва нахут (425) ml).

6.6.4. Кръг 4 (28.11.2022 г. - 04.12.2022 г.)

- 3x Philips Уред за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС;

- 5x предварително заредени парични ваучери на стойност по 100 лв., от Edenred България;

- 10 комплекта продукти Bonduelle, състоящи се от 1 консерва бял боб (425 мл), 1 консерва червен боб (425 мл), 1 консерва боб Перуана (425 мл), 1 консерва боб Бретона (425 мл) и 1 консерва нахут (425) ml).

6.7. Крайната дата на играта е: 04.12.2022 г. в 23:59 ч.

6.8. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, ако отговаря на горните условия. Печелившите участници се определят на случаен принцип чрез томбола, която ще се проведе автоматично от софтуер в четири кръга. Това са и датите, в които ще бъдат обявени победителите на официалния сайт.

- Теглене на победители от томболата от кръг 1: 31.10.2022 г.;

- Теглене на победители от томболата от кръг 2: 14.11.2022 г.;

- Теглене на победители от томболата от кръг 3: 28.11.2022 г.;

- Теглене на победители от томболата от кръг 4: 05.12.2022 г.

6.9. Томболата и тегленето на наградите ще се извършват в присъствието на служители на „Дентсу България“ ООД, като тегленето ще се протоколира. За всяка награда ще бъдат изтеглени и 2 резервни участници. За спечелилите участници и изтеглените резерви ще бъде изготвен протокол. Печелившите участници и резервните участници за награди ще бъдат обявени на сайта www.bonduelle.bg/nastroenie-promo на крайната дата на всеки кръг от играта.

- Победителите от томболата от кръг 1 ще бъдат обявени на 31.10.2022 г.;

- Победителите от томболата от кръг 2 ще бъдат обявени на 14.11.2022 г.;

- Победителите от 3 кръг на томболата ще бъдат обявени на 28.11.2022 г.;

- Победителите от 4 кръг на томболата ще бъдат обявени на 05.12.2022 г.

6.9.1 Организаторът ще обяви печелившите участници, като публикува техните инициали (първа буква от собственото име и първа буква от фамилията) заедно с телефонен номер с изтрити последни три цифри в официалната страница за кампанията - www.bonduelle.bg/nastroenie-promo .

6.9.2. Участниците трябва да запазят оригиналната касова бележка за покупка като доказателство и да запазят целостта на всички касови бележки, които са регистрирали до края на промоцията.

6.9.3 Организаторът не носи отговорност за загубени касови бележки, които са изтеглени като печеливши за спечелване на награда.

6.9.4 Организаторът си запазва правото да изисква от участниците да изпратят снимка на оригиналната разписка за покупка или оригиналната разписка за покупка по всяко време на Играта. Подобно искане от страна на Организатора не гарантира, че даден участник е спечелил каквато и да е награда.

6.10. Един участник може да спечели само по една награда от всеки вид за времето на Играта.

6.11. С включването си в Играта участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от Организатора лица да се свързват с тях на посочените данни за контакт във връзка с Играта.

6.12 Организаторът ще се свърже с печелившите участници на посочения от тях телефонен номер, за уточняване на подробностите относно получаването на наградите, не по-късно от 5 работни дни след обявяване на победителите от всеки кръг.

6.13 Участник, с който Организаторът не може да се свърже за споделяне на данни за доставка на наградата до Организатора в рамките на 5 дни след обявяване на имената на печелившите във всеки кръг, губи права върху наградата и тя ще бъде предоставена на резерва.

 

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени 12 големи награди, 20 ваучера на стойност по 100 лв. и 40 малки награди, описани в точка 6.5.2 от тези Общи правила. Наградите са описани поотделно в точки 7.1.1, както следва:

7.1.1 Общият брой на награди за периода на Играта е 12 (дванадесет) Philips уреда за здравословно готвене HD9270/90, на стойност 379,99 лв. с ДДС, 20 (двадесет) ваучера Edenred с предварително заредени по 100 лв., 40 (четиридесет) комплекта консерви Bonduelle, включително 1 консерва бял боб (425 ml), 1 консерва червен боб (425 ml), 1 консерва Бретона (425 ml), 1 консерва Перуана (425 ml), 1 консерва нахут (425 ml).

7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Игра.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

 

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“.

8.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

ЧАСТ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ

9.1. Победителите ще бъдат обявявани редовно, отразявайки крайната дата на всеки кръг от Играта. Датите на обявяване на победителите можете да видите записани в 6.8.

9.1.2 Победителите ще бъдат изтеглени чрез томбола, като ще станат част от тегленето на наградите.

9.1.3  Bonduelle Central Europe Kft и Организаторът, по свое усмотрение, могат да анулират всички заявки за участие (регистрация), както и по-нататъшно участие в Промоцията на всяко лице, което:

- подправя или се облагодетелства от подправяне на процеса на регистрация и/или касови бележки, или провеждане на Играта;

- е в нарушение на Правилата;

- действа по деструктивен, провокативен начин или

- извършва действия, чиято цел е да дразни, обиди, заплашва и причинява безпокойство на всяко друго лице, свързано с Играта, включително представители на Организатора.

9.2 За да получат ваучер Enenred на стойност 100 лв. и малки награди (комплекти продукти Bonduelle), печелившите участници ще бъдат помолени да предоставят своите три имена, адрес за доставка и телефон за връзка.

9.3. Награда не може да бъде присъдена на печеливш участник при следните условия:

9.3.1. ако не е изпълнил всички условия на този документ;

9.3.2. ако не може и/или не желае да спази процедурата за идентифициране, както и ако доброволно откаже да получи наградата.

9.4. Наградата ще бъде доставена на печелившия участник на посочения от него адрес с куриер в рамките на 30 работни дни от получаване на потвърждение, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Един и същи вид награда ще бъде доставена на един и същ адрес само веднъж. При връчване на наградата куриерът ще поиска от печелившия участник да се легитимира с личната си карта и оригиналната касова бележка от покупката. Този процес на идентификация е задължителен за всички печеливши участници, за да може Организаторът да гарантира, че всички печеливши участници спазват Правилата.

9.5. Организаторът не носи отговорност за печеливш участник, посочил неточен и/или невалиден телефон и адрес за доставка. Ако куриерът не успее да открие печелившия участник и да предаде наградата, наградата ще бъде доставена обратно в офиса на "Дентсу България" “ ООД с адрес: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 69, ет. 18.

9.6 Ако награда не бъде получена от печеливш участник и бъде върната обратно в офиса на „Дентсу България” ООД, наградата ще бъде разпределена към първата изтеглена резерва за специфичната награда.

 

ЧАСТ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда имената им ще бъдат включени в сайта www.bonduelle.bg/nastroenie-promo на крайната дата на всеки кръг от играта.

10.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

10.3. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от печелившите участници в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Доброто настроение започва от твоята чиния“.

 

ЧАСТ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

11.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

11.2. Всички награди са лични и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези Правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

13.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

13.2. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

13.3. Организаторът не носи отговорност за рекламации във връзка с наградите, освен в случаите, когато рекламацията е направена по време на получаване на наградата от куриера и в присъствието на куриера. В този случай получателят трябва да предяви рекламация към куриера, а куриерът да върне пратката на Организатора. Ако претенцията е основателна и уважена, Организаторът ще изпрати нова награда от същия вид на съответния клиент (печеливш участник).

13.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, заявени извън сроковете, посочени в тези Правила.

13.5 В случай, че печеливш участник не отговаря на изискванията на тези правила, наградата няма да му бъде предоставена.

13.6. Организаторът не носи отговорност, за каквито и да е фабрични дефекти или повреди на наградите. Ако някоя от наградите има фабричен дефект или повреда, печелившият участник трябва да се свърже с Организатора, а след това и със съответния сервиз, обслужващ гаранцията на съответния продукт (награда), за да предяви претенции за повреда, съгласно условията на гаранционната карта за съответния продукт (награда).

Купи Онлайн
Вече можете да закупите желаните продукти на Bonduelle онлайн, с доставка директно до дома ви, за да можете винаги да приготвяте любимите си ястия.