Здравейте! Нашият сайт използва бисквитки за статистически цели, анализ на трафика на сайта, маркетингов анализ и за подобряване на потребителското преживяване.

Открийте повече

Външна политика за защита на данните

Външна политика за защита на данните

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ
 1. ЗА НАС
  1. Нашите ангажименти към защитата на личните данни
  2. Нашата мрежа за защита на личните данни и програмата за придържане към регламента
  3. Принципите за защита на личните данни, които следваме
 2. ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
  1. Кога събираме личните Ви данни?
  2. Какво правим с личните Ви данни?
  3. На какво правно основание събираме Вашите лични данни?
  4. Кой има достъп до личните Ви данни?
  5. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
 3. КАК ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?
 4. ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА
 5. ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ
 6. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 7. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НИ
 8. ВЪПРОСИ/КОНТАКТИ
 9. ДЕФИНИЦИИВЪВЕДЕНИЕ

Тази политика обяснява как BONDUELLE осигурява защитата на личните Ви данни според правилата на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 – по-долу наречен “GDPR”) и как BONDUELLE, в качеството си на администратор на данни, събира и употребява Вашите лични данни, докато Вие използвате уесайта на компанията.

1. ЗА НАС

1.1 Нашите ангажименти към защитата на личните данни

Когато обработва лични данни на потребители, събрани посредством уебсайтовете си, социалните мрежи, кол центъра (например посетители, потребители, потенциални потребители, кандидатстваще за работа (наричани по-долу “субекти на данни”), BONDUELLE се грижи изключително много за защитата на личните данни. BONDUELLE е напълно отдаден, за да гарантира високо ниво на защита на личните данни и да се придържа стриктно към всички правила, обособени в GDPR що се отнася до обработка на лични данни в контекста на бизнес операциите на компанията.

1.2 Нашата мрежа за защита на личните данни и програмата за придържане към регламента

BONDUELLE е създал организация за защита на личните данни и мрежа, чиято цел е да се осъществи придържане към регламента за защита на личните данни.

Освен мрежата за защита на данните, BONDUELLE е взел действия с цел да гарантира и наблюдава ефективността на защитата на личните данни. Наред с тези действия, BONDUELLE е въвел подходящите технически и организационни мерки, за да въведе принципи за защита на данните, включително различни вътрешни политики и процедури. Те са създадени, за да се запознаят служителите на компанията с важността на защитата на личните данни, да им се предоставят оперативни напътствия за това как да се изпълняват правилата за защита на данните и за да се наблюдава спазването им.

1.3 Принципите за защита на личните данни, които следваме

BONDUELLE предприема подходящите технически и организационни мерки, за да приложи ефективно принципите на защитата на личните данни, за да спазва правилата на регламента за защита на данните и за да защити правата и свободите на субектите на данни от момента на получаването на данните през цялата им обработка.

BONDUELLE събира и обработва Вашите лични данни за конкретни, ясни и законосъобразни цели. Събраните лични данни не се обработват за цели, различни от гореспоменатите. Личните данни са адекватни, релевантни и ограничени до това те да изпълняват целите на събирането и обработката им. Личните данни се обработват законосъобразно, честно и прозрачно спрямо субекта на данни. Личните данни са точни и при необходимост коригирани и актуализирани.

В допълнение, BONDUELLE е отдаден на уважението на всички други принципи, основани на приложимите правила, както е описано в следващите точки на политиката и особено за уважението на правата, полагащи се на субектите на данни, съхранението на лични данни, сигурността на личните данни и задграничните трансфери на лични данни.

2. ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

2.1 Кога събираме личните Ви данни?

Можете да ни предоставите информация за Вас когато посещавате уебсайтовете ни, социалните мрежи или кол центъра ни. В този контекст, BONDUELLE най-вероятно събира личните Ви данни по следните начини:

 • Когато използвате нашите уебсайтове (например техническа иформация като IP адреси или логвания, събрани посредством бисквитки или подобни технологии);
 • Когато използвате услугата за обслужване на клиенти, направите оплакване, свържете се с нас или по-общо казано, когато комуникирате с екипа на BONDUELLE за връзка с клиенти;
 • Когато кандидатствате, за да станете част от посланиците или фермерските мрежи или когато направите запитване за партньорство;
 • Когато участвате в игра, маркетингова програма, тест или проучване;
 • Когато кандидатствата за работа в секцията „присъединете се към нас“;
 • Когато Вие ни предоставяте лична информация по различен от гореспоменатите начин.

2.2 Какво правим с личните Ви данни?

BONDUELLE използва личните Ви данни във връзка със следни цели:

 • Управление на отношенията с потребителите: BONDUELLE използва лични данни във връзка с бизнес отношенията с настоящите и потенциалните потребители, и по-конкретно:
  • Позволява Ви да сърфирате в нашите уебсайтове и да използвате Вашия личен онлайн акаунт;
  • Да отговорим на оплакване, което бихте могли да имате, например за стока или продукт;
  • Да получим Вашето мнение за стоки и продукти, особено посрадством проучвания и тестове;
  • Позволява Ви да участвате в игри или други маркетингови програми;
  • Създаване на статистически анализ, включително с цел управление на уеб трафика (например за разбиране на разнообразната аудитория на уебсайта на BONDUELLE, да повиши използваемостат на уебсайта и релевантността на услугите ни).
 • Наемане на служители и управление на човешките ресурси: BONDUELLE ще събира Вашите лични данни от "секцията за наемане на служители" на уебсайта с цел да разгледа и отговори на кандидатурата Ви за работа. Ако не кандидатурата Ви не бъде одобрена, личните данни ще бъдат съхранени съгласно провизиите, упоменати в точка 2.5 по-долу. В случай на наемане на служител, личните данни ще бъдат трансферирани към компетентното звено на отдел Човешки ресурси, за да бъдат обработени за целите на отдел Човешки ресурси в пълна съгласуваност с конкретните му политики.

2.4 Кой има достъп до личните Ви данни?

 • Поличатели на личните Ви данни: BONDUELLE може да споделя личните Ви данни със следните категории получатели (правейки го, моля имайте предвид, че вие вземаме всички разумни правни, технически и организационни мерки, за да гарантираме сигурността на Вашите лични данни):
  • Служителите на BONDUELLE, които са част от екипите за управление на отношенията с клиенти, включително продажби и следпродажбени услуги, оплаквания и услуги, свързани с качеството;
  • Служителите на BONDUELLE, които работят в дигинални и ИТ екипи;
  • Служителите на BONDUELLE, които са отговорни за наемането на служители и управление на човешките ресурси, които ще имат частичен или цялостен достъп до личните данни на кандидатите;
  • Трети лица, когато BONDUELLE получава молби от съдебни или публични институции, упълномощени от закона и съгласно законовите правила.

BONDUELLE не споделя Вашите лични данни с други трети лица, с изключение на доставчиците си на услуги, както е обяснено в секция 3 по-долу, по-конкретно за целите на организиране на игри, потребителски тестове или други маркетингови дейности, хостинг и ИТ поддръжка.

2.5 Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се запазват само и единствено за дейностите на BONDUELLE и не по-дълго от необходимото за осъществяване на целите, за които данните са събрани. BONDUELLE съхранява личните Ви данни според периодиите за съхранение, заложени в законодателствто и по-конкретно:

 • Когато се свържете с нас за проучване/молба, ние съхраняваме личните Ви данни за периода, необходим за обработктата на проучването/молбата;
 • Когато че сте наш клиент, ще съхраняваме Вашите лични данни с цел управление на отношенията с клиента до 2 години, включително 5 години в архив за поръчки и фактури;
 • Когато сте наш посланик, бизнес партньор или сте част от фермерската мрежа, ние пазим личните Ви данни по време на отношенията ни и след това ги архивираме при нужда за период, съобразен със законодателните изисквания или еквивалентен на установения със закон (именно 5 години);
 • Личните данни на кандидатите се съхраняват за срок от 2 години след като сте изпратили последното си CV за някоя позиция;
 • Използваните от BONDUELLE бисквитки се съхраняват за 12 месеца.

BONDUELLE nu comunică Datele dumneavoastră Personale niciunui terț, cu excepția furnizorilor săi de servicii, în cadrul explicat în secțiunea 3 de mai jos, în special în scopul organizării de concursuri de jocuri, testări pentru consumatori sau alte activități de marketing, găzduire pe site și suport IT.

3. КАК ГАРАНТИРАМЕ СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

BONDUELLE прилага всички подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира ниво на сигурностна личните данни, отговарящо на рисковете на правата и свободите, в частност защитава личните Ви данни от инцидентно или незаконно разрушение, загуба, промяна, неоторизирано разпространение или достъп. Същото ниво на защита е заложено в договора на BONDUELLE с доставчиците на услуги, които обработват Ваши лични данни, действащи като обработващи лични данни (от името на BONDUELLE). Освен това, всеки служител на BONDUELLE, който по време на работа би могъл да има достъп до личните Ви данни, се съгласява да ги съхранява при най-стриктно ниво на конфиденциалност.

4. ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

BONDUELLE не събира, съхранява или използва съзнателно лични данни на деца по 16-годишна възраст. Ако информацията на дете под тази възраст е събрана от уебсайта без дадено разрешение или оторизация от притежателя на родителските права над детето, моля имайте предвид, че законовият представител на детето може за използва правата му вместо него/нея или от негово/нейно име. В такъв случай, Ви каним да се свържете с нас.

5. ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

 • Какво представляват бисквитките?

  Бисквитката е малък текстов файл, който уебсайтовете запазват на компютъра или мобилното устройтство на потребителя. Бисквитките са широко използвани да оперират и подобряват функционирането на уебсайтовете, да предоставят персонализирано онлайн изживяванеили да предостанят собствениците на уебсайта с разнообразна информация.

  Посещавайки уебсайта, BONDUELLE най-верятно събира Ваши лични данни чрез бисквитки, логвания в сървъра и подобни технологии, включително Вашият IP адрес и Вашите предпочитания.

 • Как използваме бисквитките?

  BONDUELLE може да използва личните данни, придобити с бисквитки, за следните цели:

  • По технически причини (например за идентифициране на сесии, запомняне на настройки, предпочитания, следене на данни, които въвеждате когато попълвате онлайн форми и пр;
  • За целите на статистически анализ и уеб трафик (например за да повиши използваемостта на сайта и релевантността на услугите ни, да анализира информацията за използване на сайта от потребителите чрез посетените страници, брой сесии, местоположение и пр.);
 • Как можете да предотвратите компютърът Ви да получава бисквитки?

  Имате възможността да спрете обработване на личните Ви данни посредством бисквитки. За тази цел, можете да конфигурирате браузъра си така, че да спира инсталацията на бисквитки.

  Всички съвременни уеб браузъри позволяват промяната на настройките, свързани с бисквитките. Тези настройки обикновено са достъпни в секцияна „Интструменти“, „Опции“, „Помощ“ или „Предпочитания“ в браузъра Ви.

  Моля прочетете повече информация в линковете долу относно управлението на бисквитки, в зависимост от браузъра, който използвате.

  Всички мерки, които можете да вземете, за да управлявате бисквитките най-вероятно ще променят начина, по който сърфирате и условията Ви за достъп до някои услуги, които изискват употребата на бисквитки. Ние не носим отговорност за негативни последствия като влошено използване на услугите ни, предизвикани от неспособността да съхраним или да се допитаме до бисквитки, неоходими за съответната операция, употребата на които е била отказана или които са били изтрити.

6. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Можете да поискате от BONDUELLE да използвате правата си по всяко време за достъп, коригиране, изтриване и преносимост на личните Ви данни, както и правата Ви да забранявате и да възразявате Вашите лични данни да бъдат обработвани според условията, упоменати в Общия регламент за защита на личните данни.

За да употребите правата си, можете да изпратите молба на директора за защита на данните на BONDUELLE или да се свържете с нас (вижте секция 8 долу). За да можем да отговорим на молбата Ви, трябва да се идентифицирате със следните данни: име, имейл или пощенски адрес и вяка друга информация, която е необходима, за потвърждаване на Вашата идентичност.

Можете да направите и оплакване към надзорната институция в случай на нарушение на приложимите права за защита на данните.

7. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НИ

Тази политика може за бъде променена от BONDUELLE по всяко време. Ако BONDUELLE промени политиката, ще получите известие за всяка модификация в ревизирана версия на настоящата политика. Тя ще бъде публикувана и ще влезе в сила от момента на нейното публикуване.

Моля имайте предвид, че BONDUELLE е отдаден на това да не обработва Вашите лични данни по начин, който не е съвместим с гореспоменатите цели, с изключение на случаите, в които се придържа към приложимите правила.

8. ВЪПРОСИ/КОНТАКТИ

За всякакви въпроси или коментари, свързани с нашата политика, или начина, по който BONDUELLE събира и използва Вашите лични данни, както и за употребяване на Вашите права, свързани с личните Ви данни, моля свържете се с релевантния контакт на BONDUELLE за защита на данните на следния адрес: [email protected]

9. ДЕФИНИЦИИ

 • "BONDUELLE": Bonduelle Central Europe Kft, 2750 Nagykoros, Cegledi ut 25, действащ като администратор на данни.
 • "Лични данни": означава всяка информация, която се отнася за субекта на данни.
 • "Субект на данни": означава идентифицирано или възможно за идентифициране физическо лице, за когото се отнасят личните данни. Възможно за идентифициране физическо лице е това лице, което може да бъде идентифицирано директно или индиректно при наличие на идентификанор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификанор (включително IP адреси и детайли за логване) или на един или повече специфични физически, физиологически, генетични, умствени, икономически, културни или социални фактори.
 • "Администратор на данни": юридическото лице BONDUELLE, което определя целите и средствата на обработката на лични данни.
 • "Обработващ данни": юридическото лице, което обработва бични данни от името на Администратора на данни.
 • "Обработка": означава всяка операция, извършена с лични данни, без значение дали е извършена ръчно или автоматично, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптация или промяна, поправяне, консултация, използване, разкриване при прехвърляне, разпространение или осигуряването на достъп до нея, напасване или комбиниране, ограничаване, изтриване или разрушаване.
 • "Трансфер": означава всеки пренос на лични данни от едно лице на друго. Трансферът може да бъде във всякаква форма на комуникация, копиране или разкриване на лични данни чрез мрежа, включително достъп до база данни от разстояние или трансфер от един преносител на друг, без значение от вида му (например от компютърен хард диск към сървър).
Купи Онлайн
Вече можете да закупите желаните продукти на Bonduelle онлайн, с доставка директно до дома ви, за да можете винаги да приготвяте любимите си ястия.