Здравейте! Нашият сайт използва бисквитки за статистически цели, анализ на трафика на сайта, маркетингов анализ и за подобряване на потребителското преживяване.

Открийте повече

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ НА БОНДЮЕЛ „КУПИ МИНИ, СПЕЧЕЛИ ЕКО ЧАНТА“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ НА БОНДЮЕЛ „КУПИ МИНИ, СПЕЧЕЛИ ЕКО ЧАНТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 15.11 ДО 17.12.2021 г.

  

С участието си в Промоцията Участниците приемат условията на изложените по-долу Oфициални Правила на Промоцията.

  

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Промоцията на Bonduelle „Купи мини, спечели еко чанта“ е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft, със съдействието на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, като официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle, и наричан по-долу Администратор и Организатор, с адрес: Бизнес Център Боила, Самоковско шосе 2Л, София, Бълагрия.

  

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията “Купи мини, спечели еко чанта”, наричана по-нататък Промоцията, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Промоцията, наречени Официални Правила.

2.2. Официалните Правила са публикувани и достъпни на страницата на Bonduelle https://bonduelle.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя и/или допълва Официалните Правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на https://bonduelle.bg.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по всяко време, особено в случаи на форсмажорни обстоятелства.

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални Правила на Промоцията и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Участието в Промоцията е обвързано с покупка.

2.6. Партньорите в кампания по смисъла на точка на продажба и територия на провеждане на кампанията не носят отговорност за Промоцията, нито за нейната законосъобразност и реализация, стига да не се намесват или модифицират по собствено желание концепцията на кампанията, нейната комуникация, механиката на провеждане и правила за спечелване на награди или който и да е друг елемент на кампанията от описаните в настоящите Официални Правила, одобрени от Организатора.

  

Част 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните Правила.

3.2. В Промоцията има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което: (1) отговаря на условията по Част 3; (2) в периода на Промоцията е закупило поне 2 пакета мини консерви с марка Bonduelle; (3) доброволно е поискало на касата на съответния търговски обект, от който са закупени двата пакета мини консерви с марка Bonduelle, да му бъде предоставена като инстантна награда памучна еко чанта Bonduelle с отпечатано лого на Bonduelle и дизайн, подобен на показания като награда в рекламните материали на кампанията.

3.3. Участието в тази Промоция включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила.

  

Част 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Продължителността на Промоцията е от 00:01 часа на 15.11.2021 до 23:59 часа на 17.12.2021 г., или до изчерпване на количествата награди (памучни еко чанти Bonduelle) и ще бъде организирана и проведена в традиционни магазини в град София и останалата част на България, споменати в Анекс 1.

4.2. Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Промоцията. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на страницата на Bonduelle https://bonduelle.bg и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

  

Part 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ             

5.1. В Промоцията „Купи Мини, спечели еко чанта“, ще участват следните консервирани продукти от гамата Мини консерви с марка Bonduelle, продавани от Организатора на българския пазар и наричани по-долу „Участващи продукти“:- сладка царевица 2x мини консерви (2x85г)- нахут 2x мини консерви (2x80г)- черен боб 2x мини консерви (2x100г)- киноа 2x мини консерви (2x60г)

  

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6.1. Механизмът на Промоцията е купи и спечели веднага: на място в търговските обекти от традиционна търговия в София и страната, обозначени със специална брандировка, ще се раздават по 1 (една) памучна еко чанта Bonduelle при покупка на поне 2 пакета мини консерви с марката Bonduelle, посочени в т. 6.1.

6.2. Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, следва да закупи поне 2 пакета от Участващите продукти в периода на Промоцията, като срещу всяка касова бележка, съдържаща поне 2 пакета от Участващите продукти, потребителят може да получи памучна еко чанта Bonduelle на касата на съответния търговски обект, издал касовата бележка.

6.3. Един потребител може да спечели повече от една награда, стига да отговаря на условията, посочени в т.5.1.

6.4. Срещу всяка касова бележка с поне 2 пакета от Участващите продукти и до изчерпване на количествата награди всеки потребител има право да получи по 1 награда.

6.5. Наградата е 1 памучна еко чанта Bonduelle, която се получава при поискване на каса и при показване на касова бележка, издадена от съответния търговски обект, съдържаща поне 2 пакета от Участващите продукти.

6.6. Крайната дата на Промоцията е: 17.12.2021 г. в 23:59 ч. или до изчерпване количествата на инстантните награди (памучна еко чанта Bonduelle) в посочените магазини в Анекс 1.

6.7. След като предостави наградата, касиерът ще маркира съответната касова бележка с химикалка. Втора или повече награди няма да бъдат предоставени срещу показване на вече маркирана касова бележка. 1 (една) касова бележка, съдържаща поне 2 от Участващите продукти, дава право на 1 (една) награда.

6.8. Ако на касовата бележка има следи от писалка или тя е с нарушена цялост, или по някакъв начин си личи, че наградата вече е била предоставена, служителите на магазина могат да откажат да предоставят награда.

 

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Промоцията ще бъдат раздадени четири хиляди (4,000) награди, описани в т. 6.5.

7.2. Стойността на всяка награда е 2,55 (два лева и 55 стотинки) лв. с вкл. ДДС.

7.3. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Промоция.

7.4. Наградите ще бъдат давани на потребителите след потвърждение на покупка на поне 2 пакета мини консерви с марката Bonduelle.

7.5. Наградите ще се раздават до изчерпване на количествата.

7.6. Наградите са пропорционално разпределени в търговските обекти на традиционна търговия в София и страната, обозначени със специална брандировка.

7.7. Ако някой от търговските обекти на традиционна търговия в София и страната, обозначени със специална брандировка, свърши количеството награди, предоставени от Организатора, Организаторът не е длъжен да презареди отново съответния търговски обект с награди.

  

РАЗДЕЛ 8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

8.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

8.2. Всички награди са лични и нямат паричен еквивалент.

  

РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези Правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на потребителите не се дължи компенсация.

  

РАЗДЕЛ 10. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

10.2. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

10.3. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела.

10.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в Част 6., както и от самото участие в Промоцията.

10.5. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези Правила срокове.

10.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е фабрични дефекти или повреди на наградите.


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ НА БОНДЮЕЛ „КУПИ МИНИ, СПЕЧЕЛИ ЕКО ЧАНТА“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ НА БОНДЮЕЛ „КУПИ МИНИ, СПЕЧЕЛИ ЕКО ЧАНТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 15.11 ДО 17.12.2021 г.

  

С участието си в Промоцията Участниците приемат условията на изложените по-долу Oфициални Правила на Промоцията.

  

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1. Промоцията на Bonduelle „Купи мини, спечели еко чанта“ е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft, със съдействието на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, като официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle, и наричан по-долу Администратор и Организатор, с адрес: Бизнес Център Боила, Самоковско шосе 2Л, София, Бълагрия.

  

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията “Купи мини, спечели еко чанта”, наричана по-нататък Промоцията, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Промоцията, наречени Официални Правила.

2.2. Официалните Правила са публикувани и достъпни на страницата на Bonduelle https://bonduelle.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя и/или допълва Официалните Правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им на https://bonduelle.bg.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Промоцията по всяко време, особено в случаи на форсмажорни обстоятелства.

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални Правила на Промоцията и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

2.5. Участието в Промоцията е обвързано с покупка.

2.6. Партньорите в кампания по смисъла на точка на продажба и територия на провеждане на кампанията не носят отговорност за Промоцията, нито за нейната законосъобразност и реализация, стига да не се намесват или модифицират по собствено желание концепцията на кампанията, нейната комуникация, механиката на провеждане и правила за спечелване на награди или който и да е друг елемент на кампанията от описаните в настоящите Официални Правила, одобрени от Организатора.

  

Част 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните Правила.

3.2. В Промоцията има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което: (1) отговаря на условията по Част 3; (2) в периода на Промоцията е закупило поне 2 пакета мини консерви с марка Bonduelle; (3) доброволно е поискало на касата на съответния търговски обект, от който са закупени двата пакета мини консерви с марка Bonduelle, да му бъде предоставена като инстантна награда памучна еко чанта Bonduelle с отпечатано лого на Bonduelle и дизайн, подобен на показания като награда в рекламните материали на кампанията.

3.3. Участието в тази Промоция включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила.

  

Част 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Продължителността на Промоцията е от 00:01 часа на 15.11.2021 до 23:59 часа на 17.12.2021 г., или до изчерпване на количествата награди (памучни еко чанти Bonduelle) и ще бъде организирана и проведена в традиционни магазини в град София и останалата част на България, споменати в Анекс 1.

4.2. Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Промоцията. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на страницата на Bonduelle https://bonduelle.bg и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

  

Part 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ             

5.1. В Промоцията „Купи Мини, спечели еко чанта“, ще участват следните консервирани продукти от гамата Мини консерви с марка Bonduelle, продавани от Организатора на българския пазар и наричани по-долу „Участващи продукти“:- сладка царевица 2x мини консерви (2x85г)- нахут 2x мини консерви (2x80г)- черен боб 2x мини консерви (2x100г)- киноа 2x мини консерви (2x60г)

  

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6.1. Механизмът на Промоцията е купи и спечели веднага: на място в търговските обекти от традиционна търговия в София и страната, обозначени със специална брандировка, ще се раздават по 1 (една) памучна еко чанта Bonduelle при покупка на поне 2 пакета мини консерви с марката Bonduelle, посочени в т. 6.1.

6.2. Всеки потребител, желаещ да участва в Промоцията, следва да закупи поне 2 пакета от Участващите продукти в периода на Промоцията, като срещу всяка касова бележка, съдържаща поне 2 пакета от Участващите продукти, потребителят може да получи памучна еко чанта Bonduelle на касата на съответния търговски обект, издал касовата бележка.

6.3. Един потребител може да спечели повече от една награда, стига да отговаря на условията, посочени в т.5.1.

6.4. Срещу всяка касова бележка с поне 2 пакета от Участващите продукти и до изчерпване на количествата награди всеки потребител има право да получи по 1 награда.

6.5. Наградата е 1 памучна еко чанта Bonduelle, която се получава при поискване на каса и при показване на касова бележка, издадена от съответния търговски обект, съдържаща поне 2 пакета от Участващите продукти.

6.6. Крайната дата на Промоцията е: 17.12.2021 г. в 23:59 ч. или до изчерпване количествата на инстантните награди (памучна еко чанта Bonduelle) в посочените магазини в Анекс 1.

6.7. След като предостави наградата, касиерът ще маркира съответната касова бележка с химикалка. Втора или повече награди няма да бъдат предоставени срещу показване на вече маркирана касова бележка. 1 (една) касова бележка, съдържаща поне 2 от Участващите продукти, дава право на 1 (една) награда.

6.8. Ако на касовата бележка има следи от писалка или тя е с нарушена цялост, или по някакъв начин си личи, че наградата вече е била предоставена, служителите на магазина могат да откажат да предоставят награда.

 

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Промоцията ще бъдат раздадени четири хиляди (4,000) награди, описани в т. 6.5.

7.2. Стойността на всяка награда е 2,55 (два лева и 55 стотинки) лв. с вкл. ДДС.

7.3. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Промоция.

7.4. Наградите ще бъдат давани на потребителите след потвърждение на покупка на поне 2 пакета мини консерви с марката Bonduelle.

7.5. Наградите ще се раздават до изчерпване на количествата.

7.6. Наградите са пропорционално разпределени в търговските обекти на традиционна търговия в София и страната, обозначени със специална брандировка.

7.7. Ако някой от търговските обекти на традиционна търговия в София и страната, обозначени със специална брандировка, свърши количеството награди, предоставени от Организатора, Организаторът не е длъжен да презареди отново съответния търговски обект с награди.

  

РАЗДЕЛ 8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

8.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

8.2. Всички награди са лични и нямат паричен еквивалент.

  

РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези Правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на потребителите не се дължи компенсация.

  

РАЗДЕЛ 10. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

10.2. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

10.3. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела.

10.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в Част 6., както и от самото участие в Промоцията.

10.5. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези Правила срокове.

10.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е фабрични дефекти или повреди на наградите.

Купи Онлайн
Вече можете да закупите желаните продукти на Bonduelle онлайн, с доставка директно до дома ви, за да можете винаги да приготвяте любимите си ястия.