Здравейте! Нашият сайт използва бисквитки за статистически цели, анализ на трафика на сайта, маркетингов анализ и за подобряване на потребителското преживяване.

Открийте повече

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА BONDUELLE "Мини Bonduelle мини консерви"

ПЕРИОДЪТ: 06.12.2021 г. ДО 12.12.2021 г.

С участието си в Играта Участниците приемат условията на изложените по-долу Oфициални Правила на Играта.

  

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта на Bonduelle „Мини Bonduelle мини консерви“ е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft, със съдействието на „Дентсу България“ ООД, ЕИК 201736904, с адрес: София 1404, бул. България 69, ет.18 като администратор на официалната Facebook страница на Bonduelle България - www.facebook.com/bonduelle.bg за периода 06.12.2021 г.  до 12.12.2021 г., и наричан по-долу Администратор или Организатор на Играта.

1.2. В Играта „Мини Bonduelle мини консерви“, Организаторът отговаря за осъществяването на контакт с победителите, съгласно условията и общите Правила, посочени по-долу и след съгласието на участниците в Играта по силата на записаното в Част 4 от настоящите Правила.

1.3. В Играта „Мини Bonduelle мини консерви“ Организаторът отговаря за изпращането и доставянето на наградите до участниците, определени за победители по силата на записаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от настоящите Правила.

 

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта „Мини Bonduelle мини консерви“, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Играта, наречени Официални Правила.

2.2. Официалните Правила са публикувани и достъпни на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните Правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаи на форсмажорни обстоятелства или злоупотреба с Играта, включително всякакъв тип опит за нейното манипулиране и/или друг вид измама, от страна на който и да е от участниците или което и да е друго лице.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални Правила на Играта и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните Правила на Играта, с изключение на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции както и всички свързани с тях лица.

 

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което: (1) отговаря на условията по Част 3 по-горе; (2) в периода на Играта е изпълнило нужните условия, упоменати в Част 6.

4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството (деца, родители, брат, сестра, съпруг, съпруга) на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, и обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на горе-описаните условия, има право да участва, като с участието си в Играта потвърждава, че:
4.4.1. съгласява се името му да бъде публикувано в официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg;
4.4.2. съгласява се да се свърже с Bonduelle и/или Организаторът на Играта посредством лично съобщение във Facebook към официалната страница на Bonduelle България, за да сподели пощенски адрес и контакт за връзка, на който да бъде изпратена наградата, ако съответният участник е сред победителите;
4.4.3. е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;
4.4.4. да е най-малко на 18 навършени години;
4.4.5. потвърждава, че е прочел и разбрал тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от Правилата на Играта.

 

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 10:00 часа на 06.12.2021 г. до 23:59 часа на 12.12.2021 г., и ще бъде организирана и проведена на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg.

5.2 Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg и на страница със статия за кампанията в официалния сайт на Bonduelle https://bonduelle.bg/statiya/ukrasete-chiniite-s-mini-konservi-bonduelle и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, следва да хареса публикацията, обявяваща началото на играта в официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, и в коментар към поста да сподели кой продукт от серията мини консерви Enrichers иска да използва най-много и защо.

6.1.1. Продуктите от серията мини консерви Enrichers са както следва:
Мини консерви Киноа

Мини консерви Черен боб

Мини консерви Нахут

Мини консерви Сладка царевица

6.2. Броят на участията в периода на Играта е неограничен. Всеки участник може да изпълни нужните изисквания за участие неколкократно.

6.3. Един участник може да спечели само една награда за периода на времетраене на играта.

6.4. С включването си в Играта, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта.

6.5. След приключване на играта ще бъдат избрани 5 победители, които ще спечелят по една награда. В допълнение, Организаторът ще изтегли 5 участници-резерви за получаване на награда, в случай че избраните победители не успеят да установят контакт с Организатора, за да предоставят подробности за доставката на наградите.

6.6. По време на Играта ще бъдат раздадени общо пет награди.

6.7. Победителите ще бъдат обявени посредством публикация в официалната Facebook страницата на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg. Публикацията за петимата победители ще бъде споделена на 14.12.2021 г.

6.7.1 Победителите ще бъдат отбелязани в пост на официалната Facebook страницата на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg и трябва да изпратят лично съобщение на страницата на Bonduelle България, за да предоставят данни за доставка на наградата - имена, телефон за връзка и адрес за доставка.

6.8. Със споделянето на коментар към публикацията, упоменаваща Играта,  участниците се съгласяват да бъдат включени в лотария, за да може да бъдат изтеглени в жребия за разпределението на наградите.

6.9. Крайната дата на Играта е: 12.12.2021 г. в 23:59 ч.

6.10. Няма да бъдат взети под внимание заявки за участие под формата на  коментари под Facebook публикация, споделени от участници след посочения в т. 6.9. срок на Играта.

 

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени 5 награди, описани в т. 6.6.,  и описани  в т. 7.1.1, както следва:
7.1.1. Всяка награда се състои от - 4 пакета от всяка от мини консервите на Bonduelle, 1 брандирана престилка, една книга с рецепти.

7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Игра.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

 

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Мини Bonduelle мини консерви“.

8.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

8.4. Участник, който не изпрати обратно данни за доставка на наградата до Организатора под формата на лично съобщение към официалната Facebook страница на Bonduelle България в рамките на 10 дни след обявяване на имената му, губи правата си върху наградата, като тя ще бъде предоставена на резерва.

 

РАЗДЕЛ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ

9.1. Победителите ще бъдат обявени посредством включване на имената на победителите в публикация в официалната Facebook страницата на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, спрямо записаното в т. 6.7.

9.1.2 Победителите ще бъдат изтеглени посредством лотария, ставайки част от жребия за разпределението на наградите.

9.2. Награда не може да бъде присъдена на победителя при следните условия:
9.2.1. Ако спечелилото лице не е изпълнило всички условия на настоящия документ.
9.2.2. Ако не може и/или не иска да следва процедурата да се идентифицира, както и ако доброволно се откаже от получаване на наградата.

9.3. Наградата ще бъде доставена до печелившия участник на посочен от него адрес чрез куриер до 30 работни дни от получаването на потвърждението, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Една и съща по вид награда ще се достави на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на участника, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата. При доставката, куриерът ще провери собствено и фамилно име на победителя с данни от личната карта на същия (лицето, което е участвало в Играта), като куриерът ще даде наградата само при предоставени за справка от лицето данни. Този процес на идентификация е задължителен за всички победители, така че Организаторът да може да гарантира, че всички победители спазват Правилата.

9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни и/или невалидни телефон и адрес за доставка.

 

РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат включени в публикация в официалната Facebook страницата на Bonduelle България.

10.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

10.3. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Мини Bonduelle мини консерви“.

 

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

11.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

11.2. Всички награди са лични и нямат паричен еквивалент.

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези Правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

РАЗДЕЛ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

13.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

13.2. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

13.3. Организаторът на Играта „Дентсу България“ ООД не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела.

13.4. Организаторът „Дентсу България“ ООД не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в Част 7., както и от самото участие в Играта.

13.4.1. Организаторът „Дентсу България“ ООД не носи отговорност за претенции относно наградите, освен в случаите, когато претенцията е отправена по време на получаване на наградата от куриера и в присъствието на куриера. В този случай, клиентът трябва да отправи претенция към куриера и куриерът да върне съответната пратка към Организатора. Ако претенцията е основателна и приета, Организаторът ще изпрати нова награда от същия вид на съответния клиент (победител).

13.5. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези Правила срокове.

13.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е фабрични дефекти или повреди на наградите. Ако някоя от наградите има фабричен дефект или повреда, победителят трябва да се свърже с Организатора, а след това и със съответния сервиз, обслужващ гаранцията на съответния продукт (награда), за да предяви претенции за повреда, съгласно условията на гаранционната карта за съответния продукт (награда).


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА „Мини Bonduelle мини консерви“

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ -

 

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И УПЪЛНОМОЩНИЯТ ОБРАБОТВАЩ

За провеждане на Кампанията личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. със седалище в Унгария, Nagykőrös, Ceglédi út 25, регистриран под номер HU10766299 (Рег. номер на ЕС по ДДС), данъчен код 10766299-2-44, банкова сметка HU 18131 00007 02026440 00189785, открита в клон BNP Paribas Унгария, законно представлявана от Ференц Кисвари, като Директор (наричан по-долу „Операторът“) през Dentsu България, булевард България 69, 1404 София, ЕИК: 201736904, като пълномощник на Обработващ.

Данните за контакт на Администратора за въпроси или упражняване на права от заинтересованите лица по отношение на личните данни са следните: имейл: [email protected].

Доставянето на наградите се извършва от Доставяща страна – Dentsu България, ЕИК: 201736904.

Контактите на Доставящата страна, за въпроси или упражняване на права от заинтересованите лица относно лични данни са следните: [email protected].

 

2. Категории лични данни, обработвани в рамките на Кампанията

По време на КОНКУРСА Администртора ще обработва следните категории лични данни:

За участниците:

- потребителско име във Facebook

За победители:

- Име и фамилия,

- Възраст,

- Телефонен номер,

- Адрес за доставка.

Цели на обработката

 

3. Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани за следните цели:

а. Организиране на състезанието и определяне на победителите.

б. Валидиране на победителите и доставка на награди

 

4. Правно основание:

а. За целите на организирането на кампанията обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a).

б. За да се потвърдят победителите и да се доставят наградите, обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a)

 

5. Обработени данни:

а. В случай на участници: Facebook потребителско име

б. В случай на победители: Име, фамилия, възраст, адрес за доставка, телефонен номер

 

6. Срок на съхранение:

а. Личните данни на Участниците, ще се съхраняват в продължение на 30 дни от края на Кампанията от Администратора

б. Личните данни на победителите ще се съхраняват в продължение на 30 дни от края на Кампанията от страна на Обработващия

° С. При изтичане на периода на съхранение на лични данни, Администратора ще изтрие / унищожи тези данни от средствата за обработка и съхранение, налагайки подобни задължения на Обработващия.

 

7. Режим на обработка:

За целите на провеждането на маркетинговата кампания данните ще бъдат събрани и съхранени в базата данни, извлечени в края на Данните на участниците се поемат и обработват от пълномощника на Администратора, Dentsu България, булевард България 69, 1404 София, ЕИК: 201736904, за организацията на избраните от жури.

Данните за победителите се поемат и обработват от пълномощника на Администратора, Dentsu България, булевард България 69, 1404 София, ЕИК: 201736904, за валидиране на победителите и се изпращат на Администратора за изпращане на наградите.

Обработените данни няма да бъдат използвани за други цели. Субектите на данни няма да бъдат обект на решения, основани единствено на автоматична обработка на данни и които биха могли да имат правен ефект или значително въздействие върху тях.

 

8. Поверителност:

Данните ще се събират, обработват и съхраняват от: Администратора, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT и от Обработващия, Dentsu Bulgaria Ltd.

 

9. Вашите права:

По време на периода на събиране и обработка на лични данни субектът на данните има право да поиска по всяко време достъп до данните, коригиране или изтриване на тези данни или ограничаване на обработката. Той също така има право да възрази срещу обработката и правото да поиска пренасяне на данните на друг контролер. Субектите на данни могат по всяко време да оттеглят съгласието си за обработката. При всяко подозрение за нередности по отношение на обработката на лични данни, субектът на данни може да подаде жалба до Националния орган за надзор на обработката на лични данни (www.dataprotection.ro).

 

10. Начини за упражняване на правата:

За всяко искане, свързано с лични данни, в процеса на упражняване на правата, споменати в предишната глава, субектът на данни може да се свърже с Администратора по някой от следните начини:

Телефон: 021 346 45 57 | Имейл: [email protected].


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА BONDUELLE "Мини Bonduelle мини консерви"

ПЕРИОДЪТ: 06.12.2021 г. ДО 12.12.2021 г.

С участието си в Играта Участниците приемат условията на изложените по-долу Oфициални Правила на Играта.

  

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта на Bonduelle „Мини Bonduelle мини консерви“ е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft, със съдействието на „Дентсу България“ ООД, ЕИК 201736904, с адрес: София 1404, бул. България 69, ет.18 като администратор на официалната Facebook страница на Bonduelle България - www.facebook.com/bonduelle.bg за периода 06.12.2021 г.  до 12.12.2021 г., и наричан по-долу Администратор или Организатор на Играта.

1.2. В Играта „Мини Bonduelle мини консерви“, Организаторът отговаря за осъществяването на контакт с победителите, съгласно условията и общите Правила, посочени по-долу и след съгласието на участниците в Играта по силата на записаното в Част 4 от настоящите Правила.

1.3. В Играта „Мини Bonduelle мини консерви“ Организаторът отговаря за изпращането и доставянето на наградите до участниците, определени за победители по силата на записаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от настоящите Правила.

 

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта „Мини Bonduelle мини консерви“, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Играта, наречени Официални Правила.

2.2. Официалните Правила са публикувани и достъпни на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните Правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Bonduelle www.bonduelle.bg.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаи на форсмажорни обстоятелства или злоупотреба с Играта, включително всякакъв тип опит за нейното манипулиране и/или друг вид измама, от страна на който и да е от участниците или което и да е друго лице.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални Правила на Играта и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните Правила на Играта, с изключение на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции както и всички свързани с тях лица.

 

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което: (1) отговаря на условията по Част 3 по-горе; (2) в периода на Играта е изпълнило нужните условия, упоменати в Част 6.

4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството (деца, родители, брат, сестра, съпруг, съпруга) на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, и обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на горе-описаните условия, има право да участва, като с участието си в Играта потвърждава, че:
4.4.1. съгласява се името му да бъде публикувано в официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg;
4.4.2. съгласява се да се свърже с Bonduelle и/или Организаторът на Играта посредством лично съобщение във Facebook към официалната страница на Bonduelle България, за да сподели пощенски адрес и контакт за връзка, на който да бъде изпратена наградата, ако съответният участник е сред победителите;
4.4.3. е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;
4.4.4. да е най-малко на 18 навършени години;
4.4.5. потвърждава, че е прочел и разбрал тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от Правилата на Играта.

 

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 10:00 часа на 06.12.2021 г. до 23:59 часа на 12.12.2021 г., и ще бъде организирана и проведена на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg.

5.2 Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg и на страница със статия за кампанията в официалния сайт на Bonduelle https://bonduelle.bg/statiya/ukrasete-chiniite-s-mini-konservi-bonduelle и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, следва да хареса публикацията, обявяваща началото на играта в официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, и в коментар към поста да сподели кой продукт от серията мини консерви Enrichers иска да използва най-много и защо.

6.1.1. Продуктите от серията мини консерви Enrichers са както следва:
Мини консерви Киноа

Мини консерви Черен боб

Мини консерви Нахут

Мини консерви Сладка царевица

6.2. Броят на участията в периода на Играта е неограничен. Всеки участник може да изпълни нужните изисквания за участие неколкократно.

6.3. Един участник може да спечели само една награда за периода на времетраене на играта.

6.4. С включването си в Играта, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта.

6.5. След приключване на играта ще бъдат избрани 5 победители, които ще спечелят по една награда. В допълнение, Организаторът ще изтегли 5 участници-резерви за получаване на награда, в случай че избраните победители не успеят да установят контакт с Организатора, за да предоставят подробности за доставката на наградите.

6.6. По време на Играта ще бъдат раздадени общо пет награди.

6.7. Победителите ще бъдат обявени посредством публикация в официалната Facebook страницата на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg. Публикацията за петимата победители ще бъде споделена на 14.12.2021 г.

6.7.1 Победителите ще бъдат отбелязани в пост на официалната Facebook страницата на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg и трябва да изпратят лично съобщение на страницата на Bonduelle България, за да предоставят данни за доставка на наградата - имена, телефон за връзка и адрес за доставка.

6.8. Със споделянето на коментар към публикацията, упоменаваща Играта,  участниците се съгласяват да бъдат включени в лотария, за да може да бъдат изтеглени в жребия за разпределението на наградите.

6.9. Крайната дата на Играта е: 12.12.2021 г. в 23:59 ч.

6.10. Няма да бъдат взети под внимание заявки за участие под формата на  коментари под Facebook публикация, споделени от участници след посочения в т. 6.9. срок на Играта.

 

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени 5 награди, описани в т. 6.6.,  и описани  в т. 7.1.1, както следва:
7.1.1. Всяка награда се състои от - 4 пакета от всяка от мини консервите на Bonduelle, 1 брандирана престилка, една книга с рецепти.

7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Игра.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

 

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Мини Bonduelle мини консерви“.

8.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

8.4. Участник, който не изпрати обратно данни за доставка на наградата до Организатора под формата на лично съобщение към официалната Facebook страница на Bonduelle България в рамките на 10 дни след обявяване на имената му, губи правата си върху наградата, като тя ще бъде предоставена на резерва.

 

РАЗДЕЛ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ

9.1. Победителите ще бъдат обявени посредством включване на имената на победителите в публикация в официалната Facebook страницата на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, спрямо записаното в т. 6.7.

9.1.2 Победителите ще бъдат изтеглени посредством лотария, ставайки част от жребия за разпределението на наградите.

9.2. Награда не може да бъде присъдена на победителя при следните условия:
9.2.1. Ако спечелилото лице не е изпълнило всички условия на настоящия документ.
9.2.2. Ако не може и/или не иска да следва процедурата да се идентифицира, както и ако доброволно се откаже от получаване на наградата.

9.3. Наградата ще бъде доставена до печелившия участник на посочен от него адрес чрез куриер до 30 работни дни от получаването на потвърждението, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Една и съща по вид награда ще се достави на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на участника, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата. При доставката, куриерът ще провери собствено и фамилно име на победителя с данни от личната карта на същия (лицето, което е участвало в Играта), като куриерът ще даде наградата само при предоставени за справка от лицето данни. Този процес на идентификация е задължителен за всички победители, така че Организаторът да може да гарантира, че всички победители спазват Правилата.

9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни и/или невалидни телефон и адрес за доставка.

 

РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат включени в публикация в официалната Facebook страницата на Bonduelle България.

10.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

10.3. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Мини Bonduelle мини консерви“.

 

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

11.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

11.2. Всички награди са лични и нямат паричен еквивалент.

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези Правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

РАЗДЕЛ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

13.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

13.2. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

13.3. Организаторът на Играта „Дентсу България“ ООД не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела.

13.4. Организаторът „Дентсу България“ ООД не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в Част 7., както и от самото участие в Играта.

13.4.1. Организаторът „Дентсу България“ ООД не носи отговорност за претенции относно наградите, освен в случаите, когато претенцията е отправена по време на получаване на наградата от куриера и в присъствието на куриера. В този случай, клиентът трябва да отправи претенция към куриера и куриерът да върне съответната пратка към Организатора. Ако претенцията е основателна и приета, Организаторът ще изпрати нова награда от същия вид на съответния клиент (победител).

13.5. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези Правила срокове.

13.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е фабрични дефекти или повреди на наградите. Ако някоя от наградите има фабричен дефект или повреда, победителят трябва да се свърже с Организатора, а след това и със съответния сервиз, обслужващ гаранцията на съответния продукт (награда), за да предяви претенции за повреда, съгласно условията на гаранционната карта за съответния продукт (награда).


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА „Мини Bonduelle мини консерви“

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ -

 

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И УПЪЛНОМОЩНИЯТ ОБРАБОТВАЩ

За провеждане на Кампанията личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. със седалище в Унгария, Nagykőrös, Ceglédi út 25, регистриран под номер HU10766299 (Рег. номер на ЕС по ДДС), данъчен код 10766299-2-44, банкова сметка HU 18131 00007 02026440 00189785, открита в клон BNP Paribas Унгария, законно представлявана от Ференц Кисвари, като Директор (наричан по-долу „Операторът“) през Dentsu България, булевард България 69, 1404 София, ЕИК: 201736904, като пълномощник на Обработващ.

Данните за контакт на Администратора за въпроси или упражняване на права от заинтересованите лица по отношение на личните данни са следните: имейл: [email protected].

Доставянето на наградите се извършва от Доставяща страна – Dentsu България, ЕИК: 201736904.

Контактите на Доставящата страна, за въпроси или упражняване на права от заинтересованите лица относно лични данни са следните: [email protected].

 

2. Категории лични данни, обработвани в рамките на Кампанията

По време на КОНКУРСА Администртора ще обработва следните категории лични данни:

За участниците:

- потребителско име във Facebook

За победители:

- Име и фамилия,

- Възраст,

- Телефонен номер,

- Адрес за доставка.

Цели на обработката

 

3. Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани за следните цели:

а. Организиране на състезанието и определяне на победителите.

б. Валидиране на победителите и доставка на награди

 

4. Правно основание:

а. За целите на организирането на кампанията обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a).

б. За да се потвърдят победителите и да се доставят наградите, обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a)

 

5. Обработени данни:

а. В случай на участници: Facebook потребителско име

б. В случай на победители: Име, фамилия, възраст, адрес за доставка, телефонен номер

 

6. Срок на съхранение:

а. Личните данни на Участниците, ще се съхраняват в продължение на 30 дни от края на Кампанията от Администратора

б. Личните данни на победителите ще се съхраняват в продължение на 30 дни от края на Кампанията от страна на Обработващия

° С. При изтичане на периода на съхранение на лични данни, Администратора ще изтрие / унищожи тези данни от средствата за обработка и съхранение, налагайки подобни задължения на Обработващия.

 

7. Режим на обработка:

За целите на провеждането на маркетинговата кампания данните ще бъдат събрани и съхранени в базата данни, извлечени в края на Данните на участниците се поемат и обработват от пълномощника на Администратора, Dentsu България, булевард България 69, 1404 София, ЕИК: 201736904, за организацията на избраните от жури.

Данните за победителите се поемат и обработват от пълномощника на Администратора, Dentsu България, булевард България 69, 1404 София, ЕИК: 201736904, за валидиране на победителите и се изпращат на Администратора за изпращане на наградите.

Обработените данни няма да бъдат използвани за други цели. Субектите на данни няма да бъдат обект на решения, основани единствено на автоматична обработка на данни и които биха могли да имат правен ефект или значително въздействие върху тях.

 

8. Поверителност:

Данните ще се събират, обработват и съхраняват от: Администратора, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT и от Обработващия, Dentsu Bulgaria Ltd.

 

9. Вашите права:

По време на периода на събиране и обработка на лични данни субектът на данните има право да поиска по всяко време достъп до данните, коригиране или изтриване на тези данни или ограничаване на обработката. Той също така има право да възрази срещу обработката и правото да поиска пренасяне на данните на друг контролер. Субектите на данни могат по всяко време да оттеглят съгласието си за обработката. При всяко подозрение за нередности по отношение на обработката на лични данни, субектът на данни може да подаде жалба до Националния орган за надзор на обработката на лични данни (www.dataprotection.ro).

 

10. Начини за упражняване на правата:

За всяко искане, свързано с лични данни, в процеса на упражняване на правата, споменати в предишната глава, субектът на данни може да се свърже с Администратора по някой от следните начини:

Телефон: 021 346 45 57 | Имейл: [email protected].

Купи Онлайн
Вече можете да закупите желаните продукти на Bonduelle онлайн, с доставка директно до дома ви, за да можете винаги да приготвяте любимите си ястия.