Здравейте! Нашият сайт използва бисквитки за статистически цели, анализ на трафика на сайта, маркетингов анализ и за подобряване на потребителското преживяване.

Открийте повече

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА BONDUELLE „BACK2SCHOOL“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ 11.09 ДО 24.09.2023 Г.

С участието си в Играта Участниците приемат условията на Официалните правила на Играта, посочени по-долу.

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „Back2school“ на Bonduelle се организира от името на Bonduelle Central Europe Kft, със съдействието на „Денцу България“ ООД, ЕИК: 201736904, с адрес на управление: гр. София, ж.к. 1000, пл. „Света Неделя” № 16 като администратор на официалната Фейсбук страница на Бондюел България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg за периода 11.09 до 24.09.2023 г., и наричано по-долу Администратор или Организатор на Играта и VK Commerciale Europe Product Ltd., ЕИК: 201712515 като официален дистрибутор за България на продуктите Bonduelle, наричани за краткост Дистрибутор.

1.2. В Играта „Back2school“ Организаторът носи отговорност за контакт с печелившите съгласно условията и общите правила, изложени по-долу и със съгласието на участниците в Играта по силата на разписаното в част 4 от настоящите Правила.

1.3 Организаторът е отговорен и за изпращането и доставката на наградите на участниците, определени като победители по силата на описаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от тези Правила.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в играта „Back2school“, наричана по-долу Играта, са длъжни да спазват правилата и условията на Правилата на играта, описани по-долу, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на официалния уебсайт на Bonduelle https://bonduelle.bg/ и ще бъдат достъпни през цялото времетраене на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Bonduelle https://bonduelle.bg/.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаите на форсмажорни обстоятелства или злоупотреба с Играта, включително всякакъв вид опити за нейното манипулиране и/или друга измама от някой от участниците или друго лице.

2.4. Участвайки в Играта, участниците се обвързват с тези Официални правила на Играта и се съгласяват да спазват правилата и условията на Играта.

2.5. Всички участници, които се опитат да нарушат или са нарушили Правилата на Играта чрез прилагане на техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. Играта е отворена за всяко пълнолетно физическо лице, пребиваващо в Република България, което е приело Официалните правила на Играта, с изключение на служители на Bonduelle Central Europe Kft, Dentsu Bulgaria Ltd., VK Commerciale Europe Product Ltd., Bonduelle Central Europe Kft агенции, и всички свързани лица.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Всяко пълнолетно лице, което: (1) отговаря на условията на Част 3 и (2) е изпълнило необходимите условия, посочени в Част 6 по време на периода на Играта, има право да участва в Играта.

4.2. В Играта не могат да участват членове на семейството (деца, родители, братя и сестри или съпрузи) на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, Dentsu Bulgaria Ltd., VK Commercial Europroduct Ltd. и сервизните агенции Bonduelle Central Europe Kft.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на тези Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани в съответствие с действащите разпоредби относно защитата на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на гореописаните условия, има право да участва в Играта, като потвърди, че:

4.4.1. участникът се съгласява името му да бъде публикувано на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg;

4.4.2. се съгласява да осъществи контакт с Организатора на Играта чрез изпращане на лично съобщение до официалната фейсбук страница на Бондюел България, в което да предостави данни за доставка и контакт за изпращане на наградата, ако участникът е сред печелившите;

4.4.3. участникът е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;

4.4.4. участникът има навършени 18 години;

4.4.5. участникът потвърждава, че е прочел и разбрал тези Официални правила и се съгласява да ги спазва.

4.5. Организаторът на Играта има право по свое усмотрение, без предупреждение и без основание да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или нарушава което и да е от Правилата на играта.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 10:00 ч. на 11.09.2023 г. до 23:59 ч. на 24.09.2023 г. и ще се организира и проведе на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg

5.2 Организаторът си запазва правото да променя датата на Играта. Всяка промяна в условията на настоящия регламент ще бъде оповестявана на официалната фейсбук страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

 

 

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Всеки потребител, който желае да участва в Играта, трябва да хареса официалната Facebook страница на Бондюел България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, да напише в коментар любим спомен от училище и да отбележи приятел, с когото иска да се върне на училище.

6.2. Броят на участниците в периода на Играта е неограничен. Всеки участник може да изпълни необходимите изисквания за участие няколко пъти.

6.3. Един участник може да спечели само една награда за времето на играта.

6.4. С включването си в Играта участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от Организатора лица да им се обаждат на посочените данни за контакт във връзка с Играта.

6.5. В края на периода на играта ще бъдат избрани трима победители. Освен това, Организаторът ще изтегли 3 резервни участници, в случай че избраните победители не успеят да се свържат с Организатора, за да предоставят подробности за доставката на наградите.

6.6. Наградите за играта са както следва:

- награда 1 - 1 (една) Bonduelle брандирана раница, 2 (две) Mexico Mix Gold, 3 (три) Mediterranean Mix Gold
- награда 2 - 1 (една) Bonduelle брандирана раница, 2 (две) Mexico Mix Gold, 3 (три) Mediterranean Mix Gold
- награда 3 - 1 (една) Bonduelle брандирана раница, 2 (две) Mexico Mix Gold, 3 (три) Mediterranean Mix Gold

6.7. Харесвайки официалната Facebook страница на Бондюел България и написвайки в коментар любим спомен от училище и да отбелязване на приятел, с когото искат да се върнат на училище, участниците се съгласяват да бъдат включени в томбола, за да могат да бъдат изтеглени в томболата за разпределяне на наградите.

6.8. Крайната дата на играта е: 24.09.2023 г. от 23:59 ч.

6.9. Няма да се разглеждат заявки за участие под формата на коментари, в които не е написано в коментар любим спомен от училище и отбелязал приятел, с когото иска да се върне на училище, или такива, в които участникът не е харесал официалната Facebook страница на Бондюел България.

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени 3 награди, описани в точка 6.6 от тези Общи правила.

7.2. Не е разрешено даването на пари в брой или размяната на наградите, предлагани в тази Игра.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите ще изпратят своя адрес за получаване на наградата.

 

 

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. С участието си в тази Игра победителите ще предоставят доброволно своите лични данни (имена, адрес и телефонен номер) и ще се съгласят тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и от техните подизпълнители Dentsu Bulgaria Ltd ., единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес чрез куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да изтрие и унищожи всички данни, които могат да се считат за лични данни на който и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Back2school“.

8.3. Всички предоставени от участника данни ще бъдат използвани само за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращане и предоставяне на спечелената от него награда. Всички лични данни, предоставени от участниците, са защитени в съответствие с изискванията на GDPR.

8.4. Участник, който не изпрати данни за доставка на наградата на Организатора под формата на лично съобщение на официалната Facebook страница на Бондюел България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg в 10-дневен срок от обявяване на победителите, губи правата си върху наградата и тя ще бъде предоставена на резерва.

РАЗДЕЛ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

9.1. Победителите ще бъдат изтеглени чрез томбола.

9.1.2 Победителите ще бъдат обявени чрез коментар под публикацията за giveaway на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg на 25 септември 2023 г., не по-късно от 19:00 ч.

9.2 Печелившите ще бъдат отбелязани в публикацията на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg и е необходимо да изпратят съобщение до официалната Facebook страница на Bonduelle България https:// www.facebook.com/bonduelle.bg, в коeто е необходимо да предоставят данни за доставка на наградата - имена, телефон за връзка и адрес за доставка.

9.3. Награда не може да бъде присъдена на победителя при следните условия:

9.3.1. Ако победителят не е изпълнил всички условия на този документ.

9.3.2. Ако не може и/или не желае да спази процедурата за идентифициране, както и ако доброволно откаже да получи наградата.

9.4. Наградата ще бъде доставена на печелившия участник на посочения от него адрес с куриер в рамките на 30 работни дни от получаване на потвърждение, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Един и същи вид награда ще бъде доставена на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на участника ще бъде оставена бележка с адреса на най-близкия клон на куриерската фирма, където може да бъде получена наградата. При доставка куриерът ще свери името и фамилията на печелившия с данни от личната карта на същия (лицето, участвало в Играта), като куриерът ще предаде наградата само ако данните, предоставени за справка от лицето съвпадат с данните, предоставени от участника за доставка на наградите. Този процес на идентификация е задължителен за всички победители, за да може Организаторът да гарантира, че всички победители спазват Правилата.

9.5. Организаторът не носи отговорност за печеливш участник, посочил неточен и/или невалиден телефон и адрес за доставка.

РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда имената им ще бъдат включени в коментар под публикация на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg.

10.3. Организаторът се задължава да изтрие и унищожи всички данни, които могат да се считат за лични данни на някой от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Back2school“.

РАЗДЕЛ 11. ЛИПСА НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

11.1. Не се допуска размяна на награди срещу пари или други облаги.

11.2. Всички награди са лични и нямат паричен еквивалент.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това в съответствие с част 2 от тези Правила, в случай на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини. В тези случаи не се дължи обезщетение на участниците.

РАЗДЕЛ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ

13.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши искове при изтичане на Играта или при други подобни поводи.

13.2. Споровете между Организатора на Играта и участниците в същата се решават по взаимно съгласие.

13.3. Организаторът не носи отговорност за дефекти в наградата, както и за щети, причинени на някоя от наградите, изброени в част 7., както и от участието в Играта.

13.3.1. Организаторът не носи отговорност за рекламации във връзка с наградите, освен в случаите, когато рекламацията е направена по време на получаване на наградата от куриера и в присъствието на куриера. В този случай клиентът трябва да предяви рекламация към куриера, а куриерът да върне пратката на Организатора. Ако претенцията е основателна и уважена, Организаторът ще изпрати нова награда от същия вид на съответния клиент (победител).

13.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, заявени извън сроковете, посочени в тези Правила.

13.5. Организаторът не носи отговорност за фабрични дефекти или повреди на наградите. Ако някоя от наградите е с фабричен дефект или повреда, печелившият трябва да се свърже с Организатора, а след това и със съответната организация, обслужваща гаранционно стоката (наградата) за предявяване на щета, съгласно гаранционната карта на стоката (наградата).

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "Back2school"

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ -

 1. ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПЪЛНОМОЩНО

За осъществяване на Кампанията личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:

 

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. със седалище в Унгария, Nagykőrös, Ceglédi út 25, регистрирано под номер HU10766299 (Регистрационен номер по ДДС в ЕС), данъчен код 10766299-2-44, банкова сметка HU 18131 00007 02026440 00189785, открита в клон BNP Paribas Унгария, законно представлявана от Фер вкл Кисвари, като Директор (наричан по-долу „Операторът“) чрез „Денцу България“ ООД, ЕИК: 201736904, със седалище: гр. София, ж.к. 1000, пл. „Света Неделя” № 16, като пълномощник на Оператора (наричан по-долу „Пълномощник”).

 

Данните за контакт на Оператора, за въпроси или упражняване на права от страна на заинтересованите лица относно лични данни са следните: имейл: [email protected].

 

Доставката на наградите се извършва от Доставчик – Дентсу България ООД.

 

Лица за контакт на Доставящата страна, за въпроси или упражняване на права от страна на заинтересованите лица по отношение на лични данни са следните: [email protected]

 

 1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА

 

По време на Играта Операторът ще обработва следните категории лични данни:

За участниците:

- Потребителско име във Facebook

 

За победителите:

- Име и фамилия,

- възраст,

- Телефонен номер,

- Адрес за доставка,

- Имейл адрес.

 

 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

 

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани за следните цели:

 

а. Организиране на играта и определяне на победителите.

 1. Валидиране на победителите
 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

а. За целите на организирането на кампанията обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a).

 1. За да се валидират победителите и да се доставят наградите, обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a)

 

 1. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ:

а. В случай на участници: Потребителско име във Facebook

 1. При печелившите: Име, Фамилия, Години, Адрес за доставка, Телефонен номер

 

 1. СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ:

а. Личните данни на Участниците, обявени за непечелили, се съхраняват 30 дни от приключване на Кампанията от Оператора

 1. Личните данни на печелившите ще бъдат съхранявани 30 дни след началната дата на играта „Back2school“ на Пълномощника.
 2. c. При изтичане на срока на съхранение на личните данни, Операторът ще изтрие/унищожи тези данни от средствата за обработка и съхранение, като налага подобни задължения на Пълномощника/Пълномощника.

 

 1. РЕЖИМ НА ОБРАБОТКА:

За целите на провеждането на играта данните ще бъдат събрани и съхранени в базата данни и извлечени в края на играта. Данните на участниците се поемат и обработват от пълномощника на Оператора Дентсу България ООД за организиране на горепосочената игра.

 

Данните на печелившите се поемат и обработват от Пълномощника на Оператора, Дентсу България ООД, за валидиране на печелившите, използвани от Дентсу България като Доставчик за извършване на доставката на наградите до победителите.

 

Обработените данни няма да бъдат използвани за никакви други цели. Субектите на данни няма да бъдат обект на решения, основани единствено на автоматична обработка на данни и които биха могли да имат правен ефект или каквото и да е въздействие върху тях.

 

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Данните ще се събират, обработват и съхраняват от: Оператор, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT, и чрез пълномощник, Dentsu България Ltd., като Оператор и Доставчик.

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА:

По време на периода на събиране и обработване на лични данни, субектът на данните има право да поиска по всяко време достъп до данните, тяхното коригиране или изтриване или ограничаване на обработването. Също така има право да възрази срещу обработването и право да поиска пренасяне на данните към друг администратор. Субектите на данни могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработка. При всяко съмнение за нередности при обработването на лични данни, субектът на данните може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров” София, ж.к. 1592, e-mail: [email protected].

 

 1. НАЧИНИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА:

За всяко искане, свързано с лични данни, в процеса на упражняване на правата, посочени в предходната глава, субектът на данните може да се свърже с Оператора по някой от следните начини:

E-mail: [email protected]


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА BONDUELLE „BACK2SCHOOL“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ 11.09 ДО 24.09.2023 Г.

С участието си в Играта Участниците приемат условията на Официалните правила на Играта, посочени по-долу.

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта „Back2school“ на Bonduelle се организира от името на Bonduelle Central Europe Kft, със съдействието на „Денцу България“ ООД, ЕИК: 201736904, с адрес на управление: гр. София, ж.к. 1000, пл. „Света Неделя” № 16 като администратор на официалната Фейсбук страница на Бондюел България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg за периода 11.09 до 24.09.2023 г., и наричано по-долу Администратор или Организатор на Играта и VK Commerciale Europe Product Ltd., ЕИК: 201712515 като официален дистрибутор за България на продуктите Bonduelle, наричани за краткост Дистрибутор.

1.2. В Играта „Back2school“ Организаторът носи отговорност за контакт с печелившите съгласно условията и общите правила, изложени по-долу и със съгласието на участниците в Играта по силата на разписаното в част 4 от настоящите Правила.

1.3 Организаторът е отговорен и за изпращането и доставката на наградите на участниците, определени като победители по силата на описаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от тези Правила.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в играта „Back2school“, наричана по-долу Играта, са длъжни да спазват правилата и условията на Правилата на играта, описани по-долу, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на официалния уебсайт на Bonduelle https://bonduelle.bg/ и ще бъдат достъпни през цялото времетраене на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Bonduelle https://bonduelle.bg/.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаите на форсмажорни обстоятелства или злоупотреба с Играта, включително всякакъв вид опити за нейното манипулиране и/или друга измама от някой от участниците или друго лице.

2.4. Участвайки в Играта, участниците се обвързват с тези Официални правила на Играта и се съгласяват да спазват правилата и условията на Играта.

2.5. Всички участници, които се опитат да нарушат или са нарушили Правилата на Играта чрез прилагане на техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. Играта е отворена за всяко пълнолетно физическо лице, пребиваващо в Република България, което е приело Официалните правила на Играта, с изключение на служители на Bonduelle Central Europe Kft, Dentsu Bulgaria Ltd., VK Commerciale Europe Product Ltd., Bonduelle Central Europe Kft агенции, и всички свързани лица.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Всяко пълнолетно лице, което: (1) отговаря на условията на Част 3 и (2) е изпълнило необходимите условия, посочени в Част 6 по време на периода на Играта, има право да участва в Играта.

4.2. В Играта не могат да участват членове на семейството (деца, родители, братя и сестри или съпрузи) на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, Dentsu Bulgaria Ltd., VK Commercial Europroduct Ltd. и сервизните агенции Bonduelle Central Europe Kft.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на тези Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани в съответствие с действащите разпоредби относно защитата на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на гореописаните условия, има право да участва в Играта, като потвърди, че:

4.4.1. участникът се съгласява името му да бъде публикувано на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg;

4.4.2. се съгласява да осъществи контакт с Организатора на Играта чрез изпращане на лично съобщение до официалната фейсбук страница на Бондюел България, в което да предостави данни за доставка и контакт за изпращане на наградата, ако участникът е сред печелившите;

4.4.3. участникът е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;

4.4.4. участникът има навършени 18 години;

4.4.5. участникът потвърждава, че е прочел и разбрал тези Официални правила и се съгласява да ги спазва.

4.5. Организаторът на Играта има право по свое усмотрение, без предупреждение и без основание да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или нарушава което и да е от Правилата на играта.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 10:00 ч. на 11.09.2023 г. до 23:59 ч. на 24.09.2023 г. и ще се организира и проведе на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg

5.2 Организаторът си запазва правото да променя датата на Играта. Всяка промяна в условията на настоящия регламент ще бъде оповестявана на официалната фейсбук страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

 

 

 

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Всеки потребител, който желае да участва в Играта, трябва да хареса официалната Facebook страница на Бондюел България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, да напише в коментар любим спомен от училище и да отбележи приятел, с когото иска да се върне на училище.

6.2. Броят на участниците в периода на Играта е неограничен. Всеки участник може да изпълни необходимите изисквания за участие няколко пъти.

6.3. Един участник може да спечели само една награда за времето на играта.

6.4. С включването си в Играта участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от Организатора лица да им се обаждат на посочените данни за контакт във връзка с Играта.

6.5. В края на периода на играта ще бъдат избрани трима победители. Освен това, Организаторът ще изтегли 3 резервни участници, в случай че избраните победители не успеят да се свържат с Организатора, за да предоставят подробности за доставката на наградите.

6.6. Наградите за играта са както следва:

- награда 1 - 1 (една) Bonduelle брандирана раница, 2 (две) Mexico Mix Gold, 3 (три) Mediterranean Mix Gold
- награда 2 - 1 (една) Bonduelle брандирана раница, 2 (две) Mexico Mix Gold, 3 (три) Mediterranean Mix Gold
- награда 3 - 1 (една) Bonduelle брандирана раница, 2 (две) Mexico Mix Gold, 3 (три) Mediterranean Mix Gold

6.7. Харесвайки официалната Facebook страница на Бондюел България и написвайки в коментар любим спомен от училище и да отбелязване на приятел, с когото искат да се върнат на училище, участниците се съгласяват да бъдат включени в томбола, за да могат да бъдат изтеглени в томболата за разпределяне на наградите.

6.8. Крайната дата на играта е: 24.09.2023 г. от 23:59 ч.

6.9. Няма да се разглеждат заявки за участие под формата на коментари, в които не е написано в коментар любим спомен от училище и отбелязал приятел, с когото иска да се върне на училище, или такива, в които участникът не е харесал официалната Facebook страница на Бондюел България.

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени 3 награди, описани в точка 6.6 от тези Общи правила.

7.2. Не е разрешено даването на пари в брой или размяната на наградите, предлагани в тази Игра.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите ще изпратят своя адрес за получаване на наградата.

 

 

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. С участието си в тази Игра победителите ще предоставят доброволно своите лични данни (имена, адрес и телефонен номер) и ще се съгласят тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и от техните подизпълнители Dentsu Bulgaria Ltd ., единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес чрез куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да изтрие и унищожи всички данни, които могат да се считат за лични данни на който и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Back2school“.

8.3. Всички предоставени от участника данни ще бъдат използвани само за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращане и предоставяне на спечелената от него награда. Всички лични данни, предоставени от участниците, са защитени в съответствие с изискванията на GDPR.

8.4. Участник, който не изпрати данни за доставка на наградата на Организатора под формата на лично съобщение на официалната Facebook страница на Бондюел България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg в 10-дневен срок от обявяване на победителите, губи правата си върху наградата и тя ще бъде предоставена на резерва.

РАЗДЕЛ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

9.1. Победителите ще бъдат изтеглени чрез томбола.

9.1.2 Победителите ще бъдат обявени чрез коментар под публикацията за giveaway на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg на 25 септември 2023 г., не по-късно от 19:00 ч.

9.2 Печелившите ще бъдат отбелязани в публикацията на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg и е необходимо да изпратят съобщение до официалната Facebook страница на Bonduelle България https:// www.facebook.com/bonduelle.bg, в коeто е необходимо да предоставят данни за доставка на наградата - имена, телефон за връзка и адрес за доставка.

9.3. Награда не може да бъде присъдена на победителя при следните условия:

9.3.1. Ако победителят не е изпълнил всички условия на този документ.

9.3.2. Ако не може и/или не желае да спази процедурата за идентифициране, както и ако доброволно откаже да получи наградата.

9.4. Наградата ще бъде доставена на печелившия участник на посочения от него адрес с куриер в рамките на 30 работни дни от получаване на потвърждение, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Един и същи вид награда ще бъде доставена на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на участника ще бъде оставена бележка с адреса на най-близкия клон на куриерската фирма, където може да бъде получена наградата. При доставка куриерът ще свери името и фамилията на печелившия с данни от личната карта на същия (лицето, участвало в Играта), като куриерът ще предаде наградата само ако данните, предоставени за справка от лицето съвпадат с данните, предоставени от участника за доставка на наградите. Този процес на идентификация е задължителен за всички победители, за да може Организаторът да гарантира, че всички победители спазват Правилата.

9.5. Организаторът не носи отговорност за печеливш участник, посочил неточен и/или невалиден телефон и адрес за доставка.

РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда имената им ще бъдат включени в коментар под публикация на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg.

10.3. Организаторът се задължава да изтрие и унищожи всички данни, които могат да се считат за лични данни на някой от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Back2school“.

РАЗДЕЛ 11. ЛИПСА НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

11.1. Не се допуска размяна на награди срещу пари или други облаги.

11.2. Всички награди са лични и нямат паричен еквивалент.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това в съответствие с част 2 от тези Правила, в случай на форсмажорни обстоятелства или други обективни причини. В тези случаи не се дължи обезщетение на участниците.

РАЗДЕЛ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ

13.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши искове при изтичане на Играта или при други подобни поводи.

13.2. Споровете между Организатора на Играта и участниците в същата се решават по взаимно съгласие.

13.3. Организаторът не носи отговорност за дефекти в наградата, както и за щети, причинени на някоя от наградите, изброени в част 7., както и от участието в Играта.

13.3.1. Организаторът не носи отговорност за рекламации във връзка с наградите, освен в случаите, когато рекламацията е направена по време на получаване на наградата от куриера и в присъствието на куриера. В този случай клиентът трябва да предяви рекламация към куриера, а куриерът да върне пратката на Организатора. Ако претенцията е основателна и уважена, Организаторът ще изпрати нова награда от същия вид на съответния клиент (победител).

13.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди, заявени извън сроковете, посочени в тези Правила.

13.5. Организаторът не носи отговорност за фабрични дефекти или повреди на наградите. Ако някоя от наградите е с фабричен дефект или повреда, печелившият трябва да се свърже с Организатора, а след това и със съответната организация, обслужваща гаранционно стоката (наградата) за предявяване на щета, съгласно гаранционната карта на стоката (наградата).

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА "Back2school"

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ -

 1. ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПЪЛНОМОЩНО

За осъществяване на Кампанията личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:

 

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. със седалище в Унгария, Nagykőrös, Ceglédi út 25, регистрирано под номер HU10766299 (Регистрационен номер по ДДС в ЕС), данъчен код 10766299-2-44, банкова сметка HU 18131 00007 02026440 00189785, открита в клон BNP Paribas Унгария, законно представлявана от Фер вкл Кисвари, като Директор (наричан по-долу „Операторът“) чрез „Денцу България“ ООД, ЕИК: 201736904, със седалище: гр. София, ж.к. 1000, пл. „Света Неделя” № 16, като пълномощник на Оператора (наричан по-долу „Пълномощник”).

 

Данните за контакт на Оператора, за въпроси или упражняване на права от страна на заинтересованите лица относно лични данни са следните: имейл: [email protected].

 

Доставката на наградите се извършва от Доставчик – Дентсу България ООД.

 

Лица за контакт на Доставящата страна, за въпроси или упражняване на права от страна на заинтересованите лица по отношение на лични данни са следните: [email protected]

 

 1. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА

 

По време на Играта Операторът ще обработва следните категории лични данни:

За участниците:

- Потребителско име във Facebook

 

За победителите:

- Име и фамилия,

- възраст,

- Телефонен номер,

- Адрес за доставка,

- Имейл адрес.

 

 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

 

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани за следните цели:

 

а. Организиране на играта и определяне на победителите.

 1. Валидиране на победителите
 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

а. За целите на организирането на кампанията обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a).

 1. За да се валидират победителите и да се доставят наградите, обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a)

 

 1. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ:

а. В случай на участници: Потребителско име във Facebook

 1. При печелившите: Име, Фамилия, Години, Адрес за доставка, Телефонен номер

 

 1. СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ:

а. Личните данни на Участниците, обявени за непечелили, се съхраняват 30 дни от приключване на Кампанията от Оператора

 1. Личните данни на печелившите ще бъдат съхранявани 30 дни след началната дата на играта „Back2school“ на Пълномощника.
 2. c. При изтичане на срока на съхранение на личните данни, Операторът ще изтрие/унищожи тези данни от средствата за обработка и съхранение, като налага подобни задължения на Пълномощника/Пълномощника.

 

 1. РЕЖИМ НА ОБРАБОТКА:

За целите на провеждането на играта данните ще бъдат събрани и съхранени в базата данни и извлечени в края на играта. Данните на участниците се поемат и обработват от пълномощника на Оператора Дентсу България ООД за организиране на горепосочената игра.

 

Данните на печелившите се поемат и обработват от Пълномощника на Оператора, Дентсу България ООД, за валидиране на печелившите, използвани от Дентсу България като Доставчик за извършване на доставката на наградите до победителите.

 

Обработените данни няма да бъдат използвани за никакви други цели. Субектите на данни няма да бъдат обект на решения, основани единствено на автоматична обработка на данни и които биха могли да имат правен ефект или каквото и да е въздействие върху тях.

 

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ:

Данните ще се събират, обработват и съхраняват от: Оператор, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT, и чрез пълномощник, Dentsu България Ltd., като Оператор и Доставчик.

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА:

По време на периода на събиране и обработване на лични данни, субектът на данните има право да поиска по всяко време достъп до данните, тяхното коригиране или изтриване или ограничаване на обработването. Също така има право да възрази срещу обработването и право да поиска пренасяне на данните към друг администратор. Субектите на данни могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработка. При всяко съмнение за нередности при обработването на лични данни, субектът на данните може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров” София, ж.к. 1592, e-mail: [email protected].

 

 1. НАЧИНИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА:

За всяко искане, свързано с лични данни, в процеса на упражняване на правата, посочени в предходната глава, субектът на данните може да се свърже с Оператора по някой от следните начини:

E-mail: [email protected]

Купи Онлайн
Вече можете да закупите желаните продукти на Bonduelle онлайн, с доставка директно до дома ви, за да можете винаги да приготвяте любимите си ястия.