Здравейте! Нашият сайт използва бисквитки за статистически цели, анализ на трафика на сайта, маркетингов анализ и за подобряване на потребителското преживяване.

Открийте повече

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА БОНДЮЕЛ „ДОБАВИ ЦАРЕВИЦА“, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 17.06 ДО 15.07.2021 г.ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА БОНДЮЕЛ „ДОБАВИ ЦАРЕВИЦА“, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 17.06 ДО 15.07.2021 г.

С участието си в Играта Участниците приемат условията на изложените по-долу Oфициални Правила на Играта.

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Играта на Bonduelle „ Добави царевица“ е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft, със съдействието на „Дентсу България“ ООД, ЕИК: 201736904 , с адрес: София 1404, бул. България 49Б, ет.3 като администратор на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg за периода 17.06 до 15.07.2021 г., и наричан по-долу Администратор или Организатор на Играта и „ВК Комерсиал Европродукт“ ООД, ЕИК: 130584747, с адрес: София, п.к. 1138, бул. „Самоковско шосе“ № 2Л, като официален дистрибутор на продуктите на Bonduelle за България, наричан по-долу Дистрибутор.

1.2. В Играта „Добави царевица“, Организаторът - „Дентсу България“ ООД отговаря за осъществяването на контакт с победителите, съгласно условията и общите Правила, посочени по-долу и след съгласието на участниците в Играта по силата на записаното в Част 4 от настоящите Правила.

1.3. В Играта „Добави царевица“ дружеството-изпълнител - „ВК Комерсиал Европродукт“ ООД, ЕИК: 130584747, с адрес: София, п.к. 1138, бул. „Самоковско шосе“ № 2Л, официален Дистрибутор на продуктите на Bonduelle за България, отговаря за изпращането и доставянето на наградите до участниците, определени за победители по силата на записаното в Част 7, Част 8 и Част 9 от настоящите Правила.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта „Добави царевица“, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Правила на Играта, наречени Официални Правила.

2.2. Официалните Правила са публикувани и достъпни на официалния сайт на Bonduelle bonduelle.bg и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните Правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт на Bonduelle bonduelle.bg.

2.3.1. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта по всяко време, особено в случаи на форсмажорни обстоятелства или злоупотреба с Играта, включително всякакъв тип опит за нейното манипулиране и/или друг вид измама, от страна на който и да е от участниците или което и да е друго лице.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални Правила на Играта и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили Правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

Част 3. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

3.1. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Официалните Правила на Играта, с изключение на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции както и всички свързани с тях лица.

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, което: (1) отговаря на условията по Част 3 по-горе; (2) в периода на Играта е изпълнило нужните условия, упоменати в Част 6.

4.2. В Играта не могат да участват членовете на семейството (деца, родители, брат, сестра, съпруг, съпруга) на служителите на Bonduelle Central Europe Kft, „Дентсу България“ ООД, и обслужващите Bonduelle Central Europe Kft агенции.

4.3. Участието в тази Игра включва пълно, изрично и недвусмислено запознаване и приемане на настоящите Правила. Всички лични данни ще бъдат третирани съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

4.4. Всеки потребител, който отговаря на горе-описаните условия, има право да участва, като с участието си в Играта потвърждава, че:
4.4.1. съгласява се името му да бъде публикувано в официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg;
4.4.2. съгласява се да изпрати лично съобщение на официалната Facebook страница на Bonduelle България, за да предостави неговия/нейния пощенски адрес и контакт за връзка, на който да бъде изпратена наградата, ако съответният участник е сред победителите;
4.4.3. е български гражданин или постоянно пребиваващ в България;
4.4.4. да е най-малко на 18 навършени години;
4.4.5. потвърждава, че е прочел и разбрал тези Официални Правила и се съгласява да ги спазва.

4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от Правилата на Играта.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Продължителността на Играта или периодът на Играта е от 10:00 часа на 17.06.2021 до 23:59 часа на 14.07.2021 г., и ще бъде организирана и проведена на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg.

5.2 Организаторът си запазва правото да промени датата на провеждане на Играта. Всяка промяна на условията по настоящия регламент ще бъде съобщена на официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg и на страница със статия за кампанията в официалния сайт на Bonduelle - bonduelle.bg и влиза в сила от датата на публикуване на промяната.

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, следва да хареса седмичния пост, обявяващ началото на цикъла на играта в официалната Facebook страница на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, да публикува снимка на ястие, приготвено с фокус продукта на седмицата и показан продукта на снимката като коментар към седмичния пост, обявяващ началото на цикъла на играта, и да отбележи в коментар към снимката друг Facebook потребител, с който би споделил приготвеното ястие.

6.1.1. Фокус продуктите са както следва:
седмица 1 (от 17 до 23 юни 2021 г.) - Средиземноморски микс GOLD
седмица 2 (от 24 юни до 30 юни 2021 г.) - Мексико микс GOLD
седмица 3 (от 1 юли до 7 юли 2021 г.) - Рио микс GOLD
седмица 4 (от 8 юли до 14 юли 2021 г.) - Супер сладка царевица на зърна с люти чушки


6.2. Броят на участията в периода на Играта е неограничен. Всеки участник може да изпълни нужните изисквания за участие неколкократно.

6.3. Един участник може да спечели само една голяма и една малка награда за периода на времетраене на играта, но голямата и малката награда не могат да бъдат спечелени от същия участник в една и съща седмица.

6.4. С включването си в Играта, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта.

6.5. Всяка седмица ще бъде избиран по 1 победител, който ще печели една голяма награда и 7 победители, които ще печелят малки награди. В допълнение, Организаторът ще изтегли 5 участници-резерви за получаване на голяма награда и 7 участници-резерви за получаване на малка награда, в случай че избраните победители не успеят да установят контакт с Организатора, за да предоставят подробности за доставката на наградите.

6.6. Разпределението на наградите в 4-те седмици на Играта е както следва:

6.6.1. Седмица 1 (от 17 до 23 юни 2021 г.) ще бъдат раздадени 7 малки награди, състоящи се от чаша за мюсли и пакет Bonduelle миксове (Рио микс GOLD, Мексико микс GOLD, Супер сладка царевица на зърна с люти чушки, Тексас микс GOLD и Средиземноморски микс GOLD) и 1 голяма награда, състояща се от раница, крачкомер, чаша за мюсли, одеяло за пикник и пакет Bonduelle миксове (Рио микс GOLD, Мексико микс GOLD, Супер сладка царевица на зърна с люти чушки, Тексас микс GOLD и Средиземноморски микс GOLD).

6.6.2. Седмица 2 (от 24 юни до 30 юни 2021 г.) ще бъдат раздадени 7 малки награди, състоящи се от одеяло за пикник и пакет Bonduelle миксове (Рио микс GOLD, Мексико микс GOLD, Супер сладка царевица на зърна с люти чушки, Тексас микс GOLD и Средиземноморски микс GOLD) и 1 голяма награда, състояща се от раница, крачкомер, чаша за мюсли, одеяло за пикник и пакет Bonduelle миксове (Рио микс GOLD, Мексико микс GOLD, Супер сладка царевица на зърна с люти чушки, Тексас микс GOLD и Средиземноморски микс GOLD).

6.6.3. Седмица 3 (от 1 юли до 7 юли 2021 г.) ще бъдат раздадени 7 малки награди, състоящи се от крачкомер и пакет Bonduelle миксове (Рио микс GOLD, Мексико микс GOLD, Супер сладка царевица на зърна с люти чушки, Тексас микс GOLD и Средиземноморски микс GOLD) и 1 голяма награда, състояща се от раница, крачкомер, чаша за мюсли, одеяло за пикник и пакет Bonduelle миксове (Рио микс GOLD, Мексико микс GOLD, Супер сладка царевица на зърна с люти чушки, Тексас микс GOLD и Средиземноморски микс GOLD).

6.6.4. Седмица 4 (от 8 юли до 14 юли 2021 г.) ще бъдат раздадени 7 малки награди, състоящи се от раница и пакет Bonduelle миксове (Рио микс GOLD, Мексико микс GOLD, Супер сладка царевица на зърна с люти чушки, Тексас микс GOLD и Средиземноморски микс GOLD) и 1 голяма награда, състояща се от раница, крачкомер, чаша за мюсли, одеяло за пикник и пакет Bonduelle миксове (Рио микс GOLD, Мексико микс GOLD, Супер сладка царевица на зърна с люти чушки, Тексас микс GOLD и Средиземноморски микс GOLD).

6.7. Победителите ще бъдат обявявани посредством публикация в официалната Facebook страницата на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg както следва:
6.7.1. Победителите за седмица 1 (от 17 до 23 юни 2021 г.) ще бъдат обявени на 24 юни 2021 г.
6.7.2. Победителите за седмица 2 (от 24 юни до 30 юни 2021 г.) ще бъдат обявени на 1 юли 2021 г.
6.7.3. Победителите за седмица 3 (от 1 юли до 7 юли 2021 г.) ще бъдат обявени на 8 юли 2021 г.
6.7.4. Победителите за седмица 4 (от 8 юли до 14 юли 2021 г.) ще бъдат обявени на 15 юли 2021 г.

6.7.5 Победителите ще бъдат отбелязани в постовете на официалната Facebook страница на Bonduelle България и победителите ще трябва да изпратят лично съобщение във Facebook на официалната страница на Bonduelle България за да предоставят данните си за доставка на наградата - имена, телефон за връзка и адрес за доставка.

6.8. Със споделянето на снимка като коментар към пост, упоменаващ Играта, участниците се съгласяват да бъдат включени в лотария, за да може да бъдат изтеглени в жребия за разпределението на наградите.

6.9. Крайната дата на Играта е: 14.07.2021 г. в 23:59 ч.

6.10. Няма да бъдат взети под внимание заявки за участие под формата на снимки в коментар под Facebook публикация, споделени от участници след посочения в т. 6.18. срок на Играта.

Част 7. НАГРАДИ

7.1. По време на Играта ще бъдат раздадени 28 малки награди и 4 големи награди, описани в т. 6.6., и описани индивидуално в т. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 и 7.1.5 както следва:
7.1.1. 32 (тридесет и две) консерви Bonduelle Рио микс GOLD, 32 (тридесет и две) консерви Мексико микс GOLD, 32 (тридесет и две) консерви Супер сладка царевица на зърна с люти чушки и 32 (тридесет и две) консерви Тексас микс GOLD и 32 (тридесет и две) консерви Средиземноморски микс GOLD.
7.1.2. 11 (единадесет) чаши за мюсли.
7.1.3. 11 (единадесет) одеяла за пикник.
7.1.4. 11 (единадесет) крачкомера.
7.1.5. 11 (единадесет) раници.

7.2. Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Игра.

7.3. Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

Част 8. ЛИЧНИ ДАННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА УЧАСТИЕ

8.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

8.2. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Добави царевица“.

8.3. Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

8.4. Участник, който не изпрати данни за доставка на наградата до Организатора под формата на лично съобщение към официалната Facebook страница на Bonduelle България в рамките на 10 дни след обявяване на имената му, губи правата си върху наградата, като тя ще бъде предоставена на резерва.

РАЗДЕЛ 9. ИЗБОР И ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИ

9.1. Победителите ще бъдат обявени на седмична база посредством включване на имената на победителите в публикация в официалната Facebook страницата на Bonduelle България - https://www.facebook.com/bonduelle.bg, спрямо записаното в т. 6.7.

9.1.2 Победителите ще бъдат изтеглени посредством лотария, ставайки част от жребия за разпределението на наградите.

9.2. Награда не може да бъде присъдена на победителя при следните условия:
9.2.1. Ако спечелилото лице не е изпълнило всички условия на настоящия документ.
9.2.2. Ако не може и/или не иска да следва процедурата да се идентифицира, както и ако доброволно се откаже от получаване на наградата.

9.3. Наградата ще бъде доставена до печелившия участник на посочен от него адрес чрез куриер до 30 работни дни от получаването на потвърждението, че е спечелил и предоставяне на адрес за доставка. Една и съща по вид награда ще се достави на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на участника, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата. При доставката, куриерът ще провери собствено и фамилно име на победителя с данни от личната карта на същия (лицето, което е участвало в Играта), като куриерът ще даде наградата само при предоставени за справка от лицето данни. Този процес на идентификация е задължителен за всички победители, така че Организаторът да може да гарантира, че всички победители спазват Правилата.

9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни и/или невалидни телефон и адрес за доставка.

РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИЧНОСТ

10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат включени в публикация в официалната Facebook страницата на Bonduelle България.

10.2. Включвайки се в настоящата Игра, участниците, спечелили награда, предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Bonduelle Central Europe Kft, както и техните подизпълнители „Дентсу България“ ООД и „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, само и единствено за целите на Играта, а именно изпращане на награда до посочен пощенски адрес, използвайки куриерска услуга.

10.3. Организаторът се задължава да заличи и унищожи всякакви данни, които могат да бъдат смятани за лични данни, на когото и да е от победителите в Играта, веднага след като бъдат доставени всички награди, част от Играта „Готви вкусно, яж здравословно“.

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

11.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

11.2. Всички награди са лични и нямат паричен еквивалент.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези Правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 13. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

13.1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

13.2. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

13.3. Организаторът на Играта не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела.

13.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в Част 7., както и от самото участие в Играта.

13.4.1. Организаторът не носи отговорност за претенции относно наградите, освен в случаите, когато претенцията е отправена по време на получаване на наградата от куриера и в присъствието на куриера. В този случай, клиентът трябва да отправи претенция към куриера и куриерът да върне съответната пратка към Организатора. Ако претенцията е основателна и приета, Организаторът ще изпрати нова награда от същия вид на съответния клиент (победител).

13.5. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези Правила срокове.

13.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е фабрични дефекти или повреди на наградите. Ако някоя от наградите има фабричен дефект или повреда, победителят трябва да се свърже с Организатора, ас лед това и със съответния сервиз, обслужващ гаранцията на съответния продукт (награда), за да предяви претенции за повреда, съгласно условията на гаранционната карта за съответния продукт (награда).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА „Добави царевица“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ -

  1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И УПЪЛНОМОЩНИЯТ ОБРАБОТВАЩ

За провеждане на Кампанията личните данни на участниците ще бъдат обработвани от:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. със седалище в Унгария, Nagykőrös, Ceglédi út 25, регистриран под номер HU10766299 (Рег. номер на ЕС по ДДС), данъчен код 10766299-2-44, банкова сметка HU 18131 00007 02026440 00189785, открита в клон BNP Paribas Унгария, законно представлявана от Ференц Кисвари, като Директор (наричан по-долу „Операторът“) през Dentsu България, булевард България 49В, 1404 София, ЕИК: 201736904, като пълномощник на Обработващ.

Данните за контакт на Администратора за въпроси или упражняване на права от заинтересованите лица по отношение на личните данни са следните: имейл: [email protected].

Доставката на наградите ще се извършва от Доставящата страна – „ВК Комерсиал Европродукт“, ЕИК: 130584747.

За контакт с Доставящата страна, за въпроси или за упражняване на права, от лицата относно защита на личните данни се посочва следният имейл: [email protected]

2. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА

По време на КОНКУРСА Администртора ще обработва следните категории лични данни:За участниците:- потребителско име във Facebook За победители:- Име и фамилия,- Възраст,- Телефонен номер,- Адрес за доставка.

3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Личните данни на участниците в Кампанията ще бъдат обработвани за следните цели: а. Организиране на състезанието и определяне на победителите.б. Валидиране на победителите и доставка на награди

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

а. За целите на организирането на кампанията обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a).б. За да се потвърдят победителите и да се доставят наградите, обработката се извършва въз основа на съгласието на участниците (GDPR 6.1.a)

5. ОБРАБОТЕНИ ДАННИа. В случай на участници: Facebook потребителско имеб. В случай на победители: Име, фамилия, възраст, адрес за доставка, телефонен номер

6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕа. Личните данни на Участниците, ще се съхраняват в продължение на 30 дни от края на Кампанията от Администратораб. Личните данни на победителите ще се съхраняват в продължение на 30 дни от края на Кампанията от страна на Обработващия° С. При изтичане на периода на съхранение на лични данни, Администратора ще изтрие / унищожи тези данни от средствата за обработка и съхранение, налагайки подобни задължения на Обработващия.

7. РЕЖИМ НА ОБРАБОТКАЗа целите на провеждането на маркетинговата кампания данните ще бъдат събрани и съхранени в базата данни, извлечени в края на Данните на участниците се поемат и обработват от пълномощника на Администратора, Dentsu България, булевард България 49В, 1404 София, ЕИК: 201736904, за организацията на избраните от жури. 

Данните за победителите се поемат и обработват от пълномощника на Администратора, Dentsu България, булевард България 49В, 1404 София, ЕИК: 201736904, за валидиране на победителите и се изпращат на Доставящата страна, която извършва доставянето на наградите на победителите . 

Обработените данни няма да бъдат използвани за други цели. Субектите на данни няма да бъдат обект на решения, основани единствено на автоматична обработка на данни и които биха могли да имат правен ефект или значително въздействие върху тях.

8. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Данните ще се събират, обработват и съхраняват от: Администратора, BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT и от Обработващия, Dentsu Bulgaria Ltd. и Доставящата страна - „ВК Комерсиал Европродукт“.

9. ВАШИТЕ ПРАВАПо време на периода на събиране и обработка на лични данни субектът на данните има право да поиска по всяко време достъп до данните, коригиране или изтриване на тези данни или ограничаване на обработката. Той също така има право да възрази срещу обработката и правото да поиска пренасяне на данните на друг контролер. Субектите на данни могат по всяко време да оттеглят съгласието си за обработката. При всяко подозрение за нередности по отношение на обработката на лични данни, субектът на данни може да подаде жалба до Националния орган за надзор на обработката на лични данни (www.dataprotection.ro).

10. НАЧИНИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТАЗа всяко искане, свързано с лични данни, в процеса на упражняване на правата, споменати в предишната глава, субектът на данни може да се свърже с Администратора по някой от следните начини:Телефон: 021.346.45.57 | Имейл: [email protected].

Купи Онлайн
Вече можете да закупите желаните продукти на Bonduelle онлайн, с доставка директно до дома ви, за да можете винаги да приготвяте любимите си ястия.